Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Komisie OZ

Komisia podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane vereného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  v znení neskorších predpisov

Predseda: 

MVDr. Helena Danielová

Členovia: 

Mgr. Marian Beliansky   

Ing. Zuzana Zajičková, MBA

Komisia pre výstavbu, životné prostredie a dopravu

Predseda:

Ing. Vratko Piruš


Členovia:

Ing. Miroslav Bokes, 

MVDr. Helena Danielová

Andrej Višňovský

Ing. Miroslav Truc

Ing. Vladimír Kesegh

 

 • prerokováva návrhy všeobecne záväzných nariadení, resp. iné materiály na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim svoje stanovisko
 • prerokováva koncepčné materiály predkladané do obecného zastupiteľstva týkajúce sa rozvoja obce z pohľadu životného prostredia a zaujíma k nim svoje stanovisko
 • posudzuje problematické žiadosti o stavebné povolenie na všetky druhy stavieb a oplotení v obci
 • rieši sťažnosti občanov ohľadom nepovolených stavieb alebo stavebných úprav
 • prerokúva návrhy na investičné akcie, navrhuje ich prioritu v časovom i   finančnom plnení
 • kontroluje stav miestnych komunikácií, navrhuje formy ich opravy údržby a odvodnenia
 • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva

Komisia pre financie a rozpočet

Predseda:

Ivan Kahanec

Členovia:

Mgr. Marian Beliansky

Mgr. Milan Vanga

Mgr. Jozef Smolinský

JUDr. Katarína Gombárová

 

 • pomáha pri príprave návrhu rozpočtu podľa rozpočtovej skladby
 • kontroluje plnenia rozpočtu podľa rozpočtovej skladby
 • vypracúva návrh finančného krytia podujatí na základe projektov predložených OZ
 • preveruje možností získavania finančných zdrojov pre rozvojové aktivity,
 • hodnotí finančnú návratnosť jednotlivých projektov
 • dáva stanovisko k zámerom obce z finančného hľadiska pred prerokováva v OZ
 • pripravuje návrhy zmien v rozpočte obce
 • spolupracuje s ostatnými komisiami a plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ
 • získava a prerokováva poznatky, informácie o činnostiach s negatívnym dopadom na obec, navrhuje opatrenia a dáva podnety na riešenie
 • navrhuje a reviduje nové alebo existujúce VZN obce
 • dáva stanovisko k žiadostiam o dotácie z obecného rozpočtu a hodnotí ich dopad na obecný rozpočet

Komisia pre kultúru, šport a sociálnu oblasť

Predseda:

Ing. Zuzana Zajičková, MBA  

Členovia:

Mgr. Milan Vanga

Monika Ledníková

Helena Valentová

Viera Jadrníčková,

 

 

 

 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry
 • spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v obci a jeho regióne
 • posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci
 • vyjadruje sa k činnosti športových zariadení na území obce
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu
 • spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v obci a v regióne
 • posudzuje žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci a predkladá návrh na rokovanie obecného zastupiteľstva
 • posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v obci o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov
 • posudzuje návrhy na starostlivosť o osamelých, chorých, sociálne slabších občanov, ktorí potrebujú pomoc z pohľadu prenesenia kompetencií štátnej správy – opatrovateľská služba
 • posudzuje návrhy na sociálne – právnu ochranu detí a mládeže
 • posudzuje návrhy na rozvoj v náhradnej forme rodinnej výchovy

Komisia pre vysporiadanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek a užívaného obcou Pernek

Predseda:

Mgr. Marian Beliansky

Členovia:

Ing. Miroslav Bokes

Ing. Zuzana Zajičková, MBA

JUDr. Katarína Gombárová


hore