Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Škola

Základná škola pre 1.-.4. ročník s materskou školou

Pernek 285
900 53 Pernek

GPS:  42.22 N, 17,08 E
Zobrazenie na mape:

Základná škola je neplnoorganizovaná, máme len ročníky 1. stupňa ZŠ /vyučuje sa vo dvoch triedach so spojenými ročníkmi/, školský klub  a jednu zmiešanú triedu materskej školy.

Budova, rekonštruovaná v roku 2005,  je situovaná v malebnom údolí Malých Karpát, deti MŠ aj žiaci ZŠ majú blízko do prírody, čo i  využívame na vychádzky a posilňovanie environmentálneho povedomia všetkých. Okrem toho je im k dispozícii aj primerane veľký a upravený, zatrávnený školský areál. Na školskom dvore lavičky, drevený domček, altánok, dopravné ihrisko, v priestrannej školskej záhrade preliezačky, lanová lezecká veža, šmykľavka aj pieskovisko.

Výchovno – vzdelávací proces sa riadi štátnym vzdelávacím programom ISCED 0, ISCED 1. Vďaka vybaveniu tried ZŠ aj MŠ inovatívnymi interaktívnymi technológiami sme školou modernou a poskytujeme deťom najnovšie poznatky zaujímavou formou.

Spojenie ZŠ s MŠ do jednej budovy je nielen ekonomicky výhodné, ale plní pozitívnu funkciu i pri prechode detí z MŠ do 1. ročníka ZŠ, deti z MŠ často navštevujú priestory ZŠ, počas roka mávame spoločné aktivity – karneval, besiedky pre rodičov, oslavy MDD, spoločné divadelné predstavenia a výchovné koncerty a i., preto namiesto stresu z nástupu do školy, sa na ňu tešia.

Škola je zapojená do programov Školské ovocie a Školské mlieko.

Spolupracujeme veľmi dobre so zriaďovateľom - Obecným úradom Pernek, zúčastňujeme sa s kultúrnymi programami detí na obecných podujatiach  Dňa matiek, Mesiaca starších. Obec nám zapožičiava KD Pernek na školské zábavy, besiedky pre rodičov, finančne zastrešuje rôznorodé potreby školy. Máme tiež dobrú spoluprácu so ZUŠ Lozorno a okolitými základnými školami. Vysoko oceňujeme i spoluprácu škola – rodičia, ktorá nám pomáha revitalizovať a udržiavať naše zariadenie v kondícii.

Veľkosť školy nás kvalifikuje na školu rodinného typu a umožňuje vysoko individuálny prístup ku každému žiakovi.

Pre žiakov organizujeme školu v prírode, plavecký výcvik, sprostredkúvame divadelné vystúpenia, výchovné koncerty a návštevy rôznych iných umelcov v našom zariadení.
Podnikáme i aktivity mimo školy, exkurzie, koncoročné výlety.
Ponúkame žiakom i záujmové vzdelávanie - krúžok anglického jazyka a počítačový krúžok.
Škola je zariadenie s právnou subjektivitou.


Tvoria ju 4 organizačné jednotky :

 • Základná škola pre 1. – 4. ročník (ZŠ)
 • Školský klub detí (ŠKD)
 • Materská škola (MŠ)
 • Školská jedáleň (ŠJ)


Zariadenie má 9 zamestnancov:

 • Hricová Silvia, Mgr., riaditeľka školy
 • Išpoldová Tatiana, Mgr., učiteľka ZŠ
 • Jungová Barbora, Mgr.,Bc., vychovávateľka ŠKD, vedúca ŠJ
 • Drbohlav Peter, Mgr., kňaz
 • Pirušová Marcela, Mgr., zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
 • Vangová Geistová Miroslava, Bc., učiteľka MŠ
 • Szabóová Janette, kuchárka ŠJ
 • Kopáčová Lenka, upratovačka a školníčka
 • Žáčková Anna, ekonómka

 
 Autor: Mgr. Silvia Hricová 


hore