Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Zmeny pre obce a stavebné úrady po 01.04.2024

1.Zákon 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku;
2.Novela pôvodného zákona 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku;
3.Účinnosť zákona 201/2022 Z.z. o výstavbe sa odložila
 
Konkrétne k:
Ad.1)
Obec má originálne kompetencie v oblasti územného plánovania. Budú sa musieť vydávať kvalifikované záväzné stanoviská (budeme ich robiť na SU)
Obec (SÚ) bude vydávať na základe žiadosti stavebníka záväzné stanovisko orgánu územného plánovania.
Záväzná časť územného plánu obce alebo územného plánu mikroregiónu je do 31. marca 2025 záväzná pre vydanie záväzného stanoviska podľa odsekov 1 a 6, § 24 ods. 3 až 5ods. 9 až 12§ 40b a § 40c.
Orgán územného plánovania ako dotknutý orgán územnej samosprávy vydáva do 31. marca 2025 záväzné stanovisko na základe žiadosti stavebníka. Orgán územného plánovania posudzuje žiadosť o záväzné stanovisko z hľadiska súladu navrhovanej stavby so záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie; § 22 ods. 5 posledná veta tým nie je dotknutá. Ak zo záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie nevyplývajú požiadavky na priestorové usporiadanie územia, záväzné stanovisko možno vydať aj na základe súladu navrhovanej stavby so všeobecnými požiadavkami na priestorové usporiadanie územia.
Orgán územného plánovania príslušný na vydanie záväzného stanoviska vydá na žiadosť stavebníka podanú do 31. marca 2025 záväzné stanovisko v lehote do 90 dní, ak ide o stavbu dopravnej infraštruktúry, stavbu technickej infraštruktúry, stavbu jadrových zariadení, stavbu súvisiacu s jadrovým zariadením a stavbu významnej investície, inak v lehote do 60 dní od doručenia žiadosti stavebníka, ak osobitný zákon21) nestanovuje inak. Ak sa orgán územného plánovania v lehote určenej v tomto odseku alebo v osobitnom predpise21) nevyjadrí, má sa za to, že vydal záväzné stanovisko, že navrhovaná stavba je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie. Na záväzné stanovisko orgánu územného plánovania vydané po lehote sa neprihliada.
Ako má vyzerať žiadosť o vydanie záväzného stanoviska :
Žiadosť o záväzné stanovisko podaná do 31. marca 2025 podľa odsekov 2 až 5§ 24 ods. 3 až 5ods. 9 až 12§ 40a ods. 1 a 6§ 40b obsahuje meno a priezvisko alebo názov a adresu alebo sídlo stavebníka, popis navrhovanej stavby so stručnou charakteristikou územia, druhy a parcelné čísla dotknutých pozemkov podľa katastra nehnuteľností. Ak ide o návrh na vydanie záväzného stanoviska pre umiestnenie líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, alebo pre využitie územia, ak sa týka rozsiahleho územia, údaje o druhu pozemku a parcelné čísla sa v návrhu neuvádzajú, ale uvedie sa opis prebiehajúcich hraníc územia.
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú údaje svedčiace o súlade navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie a dokumentácia navrhovanej stavby minimálne v rozsahu
a)
urbanistické začlenenie stavby do územia,
b)
jednoduchý situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením navrhovanej stavby a jej polohy s vyznačením väzieb na okolie (ďalej len „zastavovací plán“); ak ide o návrh na vydanie záväzného stanoviska pre umiestnenie líniovej stavby alebo zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, alebo pre využitie územia, ak sa týka rozsiahleho územia, zastavovací plán tvorí situačný výkres súčasného stavu územia na podklade mapového podkladu v mierke 1:10 000 až 1: 50 000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom návrhu, a s vyznačením širších vzťahov k okoliu,
c)
architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie,
d)
vzhľad a pôdorysné usporiadanie stavby,
e)
údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby,
f)
údaje o požiadavkách stavby na dopravné napojenie vrátane parkovania a návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia.
(3)
Ak predložená žiadosť podľa odseku 1 neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie súladu navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie, orgán územného plánovania v lehote do 15 dní od podania žiadosti vyzve stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil a upozorní ho, že inak záväzné stanovisko nevydá a žiadosť odloží. Ak stavebník nedoplní žiadosť o záväzné stanovisko požadovaným spôsobom v určenej lehote, orgán územného plánovania žiadosť odloží, o čom stavebníka bezodkladne upovedomí.
Podľa vyššie uvedeného bude postup takýto:
1.Pred podaním návrhu na vydanie územného rozhodnutia alebo pred podaním žiadosti na vydanie stavebného povolenia (ak sa spojí stavebné konanie s územným konaním) musí stavebník najskôr podať žiadosť o vydanie záväzného stanoviska – platí na všetky stavby
2.Žiadosť musí byť riadne vyplnená, tj. musia byť vyplnené všetky údaje uvedené v žiadosti. K žiadosti pripojí stavebník všetky povinné prílohy, bez riadne vyplnenej žiadosti a povinných príloh obec žiadosť neprevezme a vráti ju žiadateľovi na doplnenie
3.Obec musí pracovníka, ktorý bude vydávať záväzné stanovisko (ďalej SÚ) vzhľadom na lehoty neodkladne informovať o tom, že takúto žiadosť prijal a neodkladne ju doručiť SÚ. Dôležité je čo najskôr, lebo sa berie fikcia súhlasu!!
4.SÚ podrobne skontroluje žiadosť a prílohy, či postačujú na vydanie záväzného stanoviska. Ak žiadosť nie je úplná, tak SÚ stavebníka vyzve o doplnenie žiadosti
5.Ak je žiadosť úplná, SÚ do 60 dní vydá záväzné stanovisko (pri líniových stavbách a ďalších do 90 dní)
6.Až po vydaní kladného záväzného stanoviska obce môže stavebník podať návrh na vydanie územného rozhodnutia, príp. žiadosť o vydanie stavebného povolenia, ak sa spojí stavebné konanie s územným konaním na základe žiadosti stavebníka
Správne poplatky za takéto žiadosti nevyberajú.
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska je prílohou tohto oznámenia 
Ad.2)
V zákone 50/1976Zb. vypadli zákony, lebo ich rieši zákon o územnom plánovaní 
1.Zmena v definícii - jednoduché stavby
Zmena: Jednoduché stavby sú  bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie a môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie, alebo majú dve nadzemné podlažia s plochou strechou a môžu mať aj jedno podzemné podlažie,
 
2.Stavebný úrad spojí na žiadosť stavebníka

 

Súbor na stiahnutie:

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska Typ: DOCX dokument, Velkosť: 16.52 kB


hore