Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Stavebné úpravy

Pre stavebné úpravy postačuje ohlásenie, no súčasne musia byť splnené všetky podmienky, teda. že sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií, nemení sa spôsob užívania stavby a nie sú ohrozené záujmy spoločnosti.

Stavebnú úpravy sú:

 • stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti
 • udržiavacie práce, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a všetky udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou
 • stavby elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby
 • prízemné stavby elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4, 5 m.
 • výmena alebo dopĺňanie telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.

Ohlasované stavebné úpravy je možné začať vykonávať až po doručení písomného oznámenia mesta, že proti nim nemá námietky.

Udržiavacie práce nepodliehajúce ohláseniu (podľa § 139 b, odst. 15 Zákona SNR č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon)

 • opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa
 • opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien dverí a schodišťových zábradlí
 • údržba a opravy a technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov  a telies a vnútorných rozvodov
 • výmena zriaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní vstavaných skríň
 • maliarske a natieračské práce

 

 Potrebné doklady:

Vyplnené tlačivo podľa § 6 Vyhlášky k zákonu NR SR č. 453/2000 Z. z.

Prílohy k ohláseniu:
 • Doklad o vlastníctve (možno nahradiť čestným vyhlásením podľa  Zákona SNR č. 71/67 Zb., § 39)
 • Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby.
 • Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca.
 • Prehlásenie stavebného dozoru, pokiaľ budú úpravy vykonávané svojpomocne
 • V prípade dispozičných zmien - pôvodný a navrhovaný stav

Doba vybavenia:  30 dní

 

Vybavuje: 

Dana Mičeková

tel.: +421 34 778 41 23

mail: evidencia@pernek.skdana.micekova@pernek.sk


hore