Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Členstvo v združeniach

V súčasnosti je obec členom Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia miest a obcí Záhorie, Občianskeho združenia Podhoran.

Logo Združenia miest a obcí

  Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS): Organizácia obcí a miest sa stala súčasťou verejného života prakticky ihneď po zásadných spoločensko-politických zmenách v novembri 1989. Zakrátko sa v Prahe, hlavnom meste federálneho Česko-Slovenska, zišiel ustanovujúci zjazd Zväzu miest a obcí ČSFR. Na ustanovujúcom zjazde sa zúčastnili českí aj slovenskí delegáti, už v tom čase však pracoval aj prípravný výbor Združenia miest a obcí SSR. V marci 1990, bola jeho činnosť zavŕšená založením samostatnej organizácie – Združenia miest a obcí na Slovensku, ktorého názov sa neskôr zmenil na súčasný - Združenie miest  obcí Slovenska. Združenie miest a obcí Slovenska založili na ustanovujúcej konferencii v Žiline 21. marca 1990 zástupcovia 176 miest a obcí. Zastupovali 2 416 754 obyvateľov Slovenska. 

Združenie miest a obcí Slovenska - je záujmové združenie právnických osôb, ktoré združuje vyše 96 % všetkých miest a obcí v Slovenskej republike.   Združenie miest a obcí Záhorskej oblasti je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením. Hlavným cieľom združenia je:

  1. obhajovať spoločné záujmy a práva členských miest a obcí pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou SR a zákonmi Slovenskej republiky a na základe princípov trvalo udržateľného rozvoja a sociálnej kohézie,
  2. predkladať vecne príslušným ústredným orgánom návrhy na riešenie problémov miestnej  územnej samosprávy,
  3. zjednocovať postup členských miest a obcí pri vykonávaní im zverených úloh.

 Logo Záhorie
Združenie miest a obcí Záhorie (ZMOZ): Združenie bolo založené na konferencii miest a obcí Záhoria v Malackách 24. mája 1990 ako jedno z regionálnych združení Združenia miest a obcí Slovenska. Je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením. Pod hlavičkou ZMO Záhorie ( od 6.1.2013 pôvodne ZOZO) úzko spolupracuje 76 členských obcí a miest. Administratívne je územie Záhoria rozdelené do troch okresov – Malacky, Senica a Skalica. V 76 členských obciach a mestách Záhoria žije približne 171 000 obyvateľov. Sídlom ZOZO je Skalica.

Hlavným cieľom združenia je v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou a príslušnými zákonmi Slovenskej republiky pozitívne a aktívne:

a/ pôsobiť ako regionálne združenie ZMOS-u

b/ obhajovať záujmy i potreby miest a obcí regiónu Záhorie

c/ ovplyvňovať rozvoj i výkon samosprávnych funkcií

d/ reprezentovať mestá a obce regiónu Záhorie vo vzťahu k euroregiónom, zahraničným inštitúciám a euroinštitúciám, štátnej správe, združeniam samosprávnych krajov a združeniam miest a obcí, iným právnickým a fyzickým osobám ako i ostatnej verejnostie/ garantovať objektívne hodnotenie projektov fondov Európskej únie a to všetko pri rešpektovaní autonómneho postavenia miest a obcí regiónu Záhorie.

Logo Podhoran

Občianske združenie Podhoran: 3Začiatkom roku 2006, keď sa verejnosť dozvedela o možnostiach získania finančných prostriedkov formou partnerstiev,  začalo sa vytvárať  partnerstvo verejného a súkromného sektora aj na území obcí susediacich na pokraji okresu Senica a Malacky, ktoré predtým boli všetky zatriedené na území bývalého okresu Senica. Zjednotilo sa 14 obcí a na podnet a propagáciu starostov týchto obcí sa zapojili ďalší  - podnikatelia a neziskové organizácie pôsobiace na tomto území. Zakladajúcimi obcami O.Z. PODHORAN sú obce Cerová, Jablonica, Osuské, Hradište, Prietrž, Prievaly, Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica, Rohožník, Kuchyňa, Jabloňové a Pernek.

 


hore