Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Pernecká farnosť

Historické pramene uvádzajú, že už v rok 1397 existovalo Sanctuárium v podobe malej kaplnky, ktoré slúžilo bohoslužobným účelom. Okolie tejto kaplnky tvoril cintorín. Tento sa rokmi rozširoval a slúži až do dnešných čias. Ako prvý duchovný je spomenutý v r. 1561 Gregorius Tyrnaviensis.

Na mieste pôvodnej kaplnky bol v roku 1672 postavený kostol. V tom čase bol správcom farnosti  veľadôstojný pán Šutovič. Kostol je zasvätený Duchu svätému. Konsekrovaný (posvätený) bol Najosvietenejším a Najdôstojnejším pánom Ferdinandom Pálffym, vtedajším čanadským biskupom v deň sviatku sv. Martin (vojaka a biskupa) r. 1672. Tieto dva dni si farnosť pripomína do súčasnosti, oslavuje hody.

Obec Kuchyňa tvorila do roku 1701 filiálku Perneka, občania Kuchyne navštevovali bohoslužobné obrady vo farnosti Pernek.

Obec Jablonové takisto do roku 1679 bola filiálkou Perneka. Vtedajším farárom v Perneku bol Ján Robik, ktorý ešte spravoval Jablonové z Perneku do roku 1682.

Kostol

Kostol je tvorený jednoloďovým priestorom s polygonálne uzavretým presbytériom zaklenutý valenou klenbou s lunetami a hrebienkami. Exteriér je rozčlenený dvojitými lizénovými rámami.

 Vnútorné zariadenie je jednotné – barok z roku 1691. Na hlavnom oltári so stĺpovou dvojetážovou barokovou architektúrou sa nachádza obraz Zoslanie Ducha svätého, sochy Krista, Márie Magdalény a anjelov. Bočné oltáre sú architektonicky totožné s hlavným oltárom. Nachádza sa na nich obraz Panny Márie, sv. Alžbety, Božského srdca Ježišovho a svätého Antona s Ježiškom. Baroková drevená kazateľnica je zdobená sochami evanjelistov a Michala archanjela.

 Základné míľniky pri stavbe a rekonštrukcií kostola:

 • 1672 - postavenie kostola.
 • V roku 1689 bola ku kostola pristavaná veža, na ktorej sú dnes 4 zvony.
 • Bočný oltár Božského srdca Ježišovho a oltár Panny Márie pochádzajú z roku 1691. V toho istého roka sa datuje aj kazateľnice a postavenie chóru.
 • O rok neskôr, t.j. v roku 1692, pribudol obraz hlavného oltára.
 • Rok 1732 sa viaže s obnovou svätyne.
 • V roku 1800 bola zadovážená kalvária.
 • 1867 - maľovanie kostola
 • 1938 – pod vedením vdp. farára Milana Dlhého prišlo k znova vymaľovaniu kostola. K tomuto rozhodnutiu prispel aj fakt, že v tomto roku mal v obci primície novokňaz František Minarových.
 • Na jeseň v roku 1959 prichádza do farnosti Mons. Anton Richter, pápežský prelát ( a tajne vysvätený biskup).
 • V roku 1966 sa vykonala renovácia fasády, veža bola pokrytá novou plechovou krytinou.
 • V roku 1968 bola strecha kostola pokrytá novými škridlicami.
 • K ďalšiemu maľovaniu kostola dochádza v rokoch 1971 až 1972 pracovníkmi Ústredia umeleckých remesiel Bratislava
 • Ďalšie rekonštrukcie boli robené za éry správcu farnosti vdp.  Antona Srholca v roku 1977. Medzi najvýznamnejšie patrí oprava chóru, nová vstupná brána, nová spovednica na mieste bočného vchodu do kostola, obloženie kostola drevom, nová vitráž na oknách, reštaurovanie krížovej cesty, vytvorenie Božieho hrobu pod jedným bočným oltárom, zavedenie vodovodu do sakristie.
 • 1996 – zavedenie plynu do kostola
 • Vdp. Ladislav Ostrák kupuje v roku 2003 novú epoxidová krížovú cestu, keďže pôvodná je v zlom technickom stave.
 • V roku 2007 za pôsobenia vdp. Vladimíra Jurinu sa pristúpilo k odstráneniu vnútorných mokrých a plesnivých drevených obkladou, odstránila sa do cca 1,5 m mokrá vnútorná omietka
 • Pri tejto činnosti sa zistilo, že po pravej strane kostola, pri bočnom oltári,  bola zamurovaná stará kaplnka. Kaplnka sa odkryla a zrekonštruovala sa kalvária.
 • Kostol mal v minulosti dva vchody, hlavný a bočný, ktorý bol v r. 1977 zamurovaný. Bočný vchod bol r. 2007 opäť otvorený.
 • V septembri a októbri 2007 sa začala oprava strechy.
 • R. 2007 sa odpredala epoxidová krížová cestya a zakúpila sa nová ručne vyrezávaná drevena krížová cesty
 • Na jar roku  2008 sa začalo s obkopaním kostola, nakoľko boli jeho múry veľmi vlhké. Bol to základ pre komplexné odvodnenie kostola.
 • Marec 2010 – začatie prác na odvodnení kostola. Odvodnenie kostola má dva systémy: dažďová kanalizácia, v dĺžke 125 metrov a drenáž v dĺžke 105 metrov.
 • V januári 2011 pre zlý stav elektroinštalácie sa začali práce na novej elektroinštalácií.  V tesnom závese sa realizovalo nové ozvučenie kostola.
 • Generálna oprava zvonov začala 15. októbra 2011. Novo opravené zvony sa po prvýkrát rozozvučali 20. októbra 2011 o 21. hodine a 45 minúte. 
 • Koncom roka 2011 sa pracovalo na nových interiérových sanačných omietkach, ktoré sú do výšky 1,5 metra
 • Apríl 2012 bol v znamení budovania nových schodov na chór
 • Na jar 2012 prebehlo kompletné sanovanie podlahy psesbytéria s vyhotovením novej betónovej podlahy
 • August až október 2012 prebiehala vnútorná výmalba kostola. Umeleckú výmaľbu kostola realizovala firma UMAR. Bol zreštaurovaný hlavný oltár, organová skriňa (ktorá bola v havarijnom stave). Následne bol vyhotovený nový obetný stôl a ambóna.
 • V roku 2016 boli zreštaurované bočné oltáre

 Budova farského úradu

Pôvodná farská budova bola vysvätená spolu s kostolom, t.j. v roku 1672. K farskej budove patrili aj rozsiahle hospodárske objekty a záhrada. Pôvodná budova mala 4 izby. Táto farská budova  bola z dôvodu rozširovania cesty zrúcaná. Terajšia farská budova bola postavená svojpomocne, pod vedením vdp. Alojza Lackoviča (ktorý spravoval farnosť Pernek z Kuchyne) a pána Rudolfa Klačanského. V roku 1989 bola požehnaná.  Až v roku 2006 v nej začína bývať vdp. Vladimír Jurina, ktorý bol ustanovený za správcu farnosti Pernek.

farafarafara

 

 

 

 

Kaplnka

Na dolnom konci obce bola v roku 1815 postavená kaplnka zasvätená úcte sv. Vendelína. Nakoľko sa v kaplnke nachádzal aj obraz sv. Anny,  na tieto dva sviatky sa konala na tomto mieste procesia.  Pôvodná kaplnka bola v roku 1966 z dôvodu bytovej výstavby zbúraná. Jej malá časť (kríž) sa zachoval dodnes, stojí na opačnej strane cesty ako pôvodná kaplnka.

Kríže za dedinou na Vyšnej skalke

krížekrížekrížeV minulosti pri každom výjazde z obce stál drevený kríž, ktorý buď vyprevádzal ľudí na cestu, ale ich vítal v dedine. V súčasnosti sú zachované tri kríže, smerom na Malacky, Pezinok a smerom na Kuchyňu. Kríž smerom na Malacky bol novo postavený a posvätený v roku 1990. Na vyšnej skalke od dávna stávali tri drevené kríže, podľa nich sa tejto lokalite hovorí aj na Troch krížoch. Medzi ľuďmi koluje viacero legiend o dôvode postavenie týchto krížov. Žiadna sa však nezakladá na historických dôkazoch. Začiatkom tohto storočia boli kríže značne zničené, pán Ladislav Čerňanský vyhotovil nové kovové kríže, ktoré boli v roku 2004 posvätené počas slávnostnej svätej omši konanej na tomto kopci.
 

Kňazi pôsobiaci v našej farnosti

1891 – 1904           Ján Novák
1904 – 1936           Ladislav Pitthard
1936 – 1944           Emil Dlhý
1944 – 1952           Ján Čársky
1952 – 1953           Žigmund Melichar
1953 – 1956           Augustin Toman
1956 – 1959           Ján Ovšonka
1959 – 1974           Anton Richter
1974 – 1978           Anton Srholec
1978 – 1981           ThDr. Ján Chromiak
1981 – 1994           Alojz Lackovič
1994 – 1999           Marián Ondrejka
1999 – 2006           ThDr. Ladislav Ostrák
2006 – 2008           Vladimír Jurina
Júl 2008 -               Milan Naď

Významné cirkevné udalosti

 • Pohreb Antona Richtera, ktorý zomrel 20. júna 1975, vo veku 76 rokov. Pochovaný je na cintoríne v Perneku.
 • Veľkou slávnosťou pre obec v roku 1977 boli primície novokňaza Jozefa Karáča, jeho prvá svätá omša sa konala v našom kostole.
 • Obnova tradície procesie Božieho tela po dedine. V minulosti mala táto procesia veľmi silnú tradíciu v Perneku. Počas komunistického režimu boli verejné prejavy viery zakázané, k obnove tradície a prvá procesia Božieho tela sa konala v roku 1993.           
 • 10. novembra 2012 na 340 výročie od posviacky kostola prichádza do farnosti bratislavský arcibiskup – metropolita, Mons. Stanislav Zvolenský, aby požehnal novovymaľovaný interiér kostola, zreštaurovaný hlavný oltár a požehnal nový obetný oltár.
 • V roku 2013 sa v našej farnosti konali sväté misie. Sväté misie viedli pátri verbisti z Nitry. Podľa výpovedí starších farníkov sa posledné misie uskutočnili pred više sedemdesiatimi rokmi.

Autor: Zuzana Zajičková

Zdroj:         
Farská kronika
Spomienky kňaza Milana Naďa                  
Spomienky občanov

primície novokňaza Jozefa Karáča

primície novokňaza Jozefa Karáča

procesia Božieho tela

procesia Božieho tela 90 roky

procesia Božieho tela 90 roky

340 výročie od posviacky kostola

340 výročie od posviacky kostola

Sväté misie 2013

Sväté misie 2013


hore