Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Žiadosť o zápis do osobitnej matriky a jeho vybavenie

Narodenie, uzavretie manželstva alebo úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine, na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí, na lodi alebo v lietadle mimo územia SR, či území nepatriacom žiadnemu štátu sa zapisujú do osobitnej matriky. Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra SR. Zápis sa vykoná buď prostredníctvom zastupiteľského  úradu SR v zahraničí, alebo priamo na matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu, alebo posledného trvalého pobytu slovenského občana  na území SR. Ak občan nemal na území SR trvalý pobyt, zápis sa vykoná na ktoromkoľvek matričnom úrade.

 Potrebné doklady:

  • Originál alebo osvedčená fotokópia cudzozemského matričného dokladu, v prípade potreby overeného  podľa medzištátnych zmlúv
  • Všetky cudzozemské listiny úradne preložené do slovenského jazyka súdnym prekladateľom
  • Doklad o štátnom občianstve SR – platný občiansky preukaz, alebo pas vydaný pred dátumom matričnej  udalosti, alebo Listinu a Osvedčenie o štátnom občianstve
  • U rozvedených – právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
  • U ovdovelých – úmrtný list
  • Sobášny list rodičov pri zápise narodenia  detí z manželstva
  • Žiadosť rodičov o zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania

hore