Left Flag
Right Flag

VZN


Názov Dátum Platnosť
Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2019 obce Pernek o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Pernek 10.12.2019 Aktuálne
VZN č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pernek 13.08.2019 Aktuálne
VZN č.1/2019 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 30.04.2019 Aktuálne
VZN č.2/2017 k zmene č.2 k územnému plánu obce Pernek 01.05.2017 Aktuálne
Doplnok č.1 Územného plánu obce Pernek 01.01.2017 Aktuálne
Držanie psov 01.01.2017 Aktuálne
O poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe a výške úhrad 01.01.2017 Aktuálne
Poriadok odmeňovania zamestnancov a funkcionárov obce Pernek 01.01.2017 Aktuálne
Postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach obce Pernek 01.01.2017 Aktuálne
Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce PERNEK 01.01.2017 Aktuálne
Príloha č. k VZN o odpadoch - cenník vývozu na rok 2017 01.01.2017 Aktuálne
Trhový poriadok 01.01.2017 Aktuálne
Určenie výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva 01.01.2017 Aktuálne
VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa do povinnej školskej dochádzky v základnej škole 01.01.2017 Aktuálne
VZN o odpadoch 01.01.2017 Aktuálne
Zásady hospodárenia s finančnými 01.01.2017 Aktuálne
Životné prostredie 01.01.2017 Aktuálne
Znečisťovanie ovzdušia 01.01.2017 Aktuálne
Školský obvod 01.01.2017 Aktuálne
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 01.01.2017 Aktuálne
1 2 »