Left Flag
Right Flag

Aktuality


Oznam Min.obrany SR - dočasný zákaz vstupu VO Záhorie

21.10.2020 - Oznamy

Oznam Ministerstva obrany SR
 
Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 587 z 30. septembra 2020 vyhlásila od 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní na území Slovenskej republiky núdzový stav. Týmto dňom vstupujú do platnosti ustanovenia zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch..., ktoré upravujú vstup v dobe krízovej situácie. Podľa čl.1 ods. 4 ústavného zákona č.227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, je krízovou situáciou okrem vojny, vojnového stavu, alebo výnimočného stavu aj obdobie núdzového stavu.

Na základe vyššie uvedeného je na území Vojenského obvodu Záhorie a Vojenského obvodu Valaškovce vyhlásený


DOČASNÝ ZÁKAZ VSTUPU

 
 

Pošta Pernek - oznam prevádzka - 23.10.2020

21.10.2020 - Oznamy

Vedúca poštového úradu Pernek oznamuje,
že dňa 23.10.2020 (piatok) bude pošta otvorená
v čase od 8.00 - 12.30 hod.

Žiadosť o súčinnosť - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

15.10.2020 - Oznamy

Súbory na stiahnutie

Farský úrad Pernek - oznam

14.10.2020 - Oznamy

Farský úrad Pernek oznamuje, že sväté omše
od 15.októbra (od štvrtka) až do odvolania
nebudú.

Mudr. Zvolenský - zmena ordinačných hodín do odvolania

08.10.2020 - Oznamy

Zubný lekár v Kuchyni MUDr. Zvolenský oznamuje zmenu
ordinačných hodín až do odvolania :
Pondelok   7.30  - 11.30 hod.
Streda        7.30. - 11.00 hod.
Štvrtok       7.30. - 11.30. hod.

Oznam - dobrovoľný požiarny zbor Pernek

07.10.2020 - Oznamy

Relácia: Zimné vykurovacie obdobie

Vážený občania.

S príchodom chladnejších dní, začíname v našich domácnostiach pripravovať' na zimnú sezónu vykurovacie telesá. Skôr ako začneme intenzívne kúriť', mali by sme začať' tým, že riadne vyčistíme a vymetieme komín. Túto povinnosť- nám ako majiteľom nehnuteľnosti ukladá vyhláška MV SR č.401/2007.
 
Vykurovacie obdobie je časové obdobie, kedy je nebezpečenstvo vzniku požiaru vyššie. Najčastejšie zisťovanie nedostatkov sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies. nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami. ponechanie detí bez dozoru. odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach. do horľavých nádob a podobne.
 
Dôležitá je prevencia preto vám ponúkajú niekoľko rád na ktoré by ste počas vykurovacieho obdobia nemali zabúdať':
 • neprekuruje vykurovacie telesá, neskladujte a nasušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru
 • nepoužívajte na rozkurovanie horľavé kvapaliny, najmi 'benzín, petrolej, či denaturovaný lieh
 • dbajte na to, aby vykurovacie telesá sporáky boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov
 • dbajte na to aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžaduje trvalý dozor, napríklad spotrebiče bez regulácie
 • dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín. kovových tlakových nádob na propán- bután, tuhé paliva a iné materiály

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 15.10.2020

01.10.2020 - Oznamy

Ústredný krízový štáb na základe výrazne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie na Slovensku navrhol nasledovné opatrenia:

(Opatrenia majú platiť od štvrtka 15. 10.2020, s výnimkou opatrenia týkajúceho sa vzdelávania na stredných školách, to je v platnosti od 12.10.2020.)

RÚŠKA

 • Rúška bude povinné nosiť v intraviláne obce a mesta. Na tvári ich nebudete musieť mať v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo ak budete od cudzích osôb vzdialení viac ako 5 metrov.
 • Nosenie rúšok bude povinné aj pre deti na prvom stupni základných škôl. V materských školách je ich nosenie dôrazne odporúčané. Výnimku z nosenia rúšok budú mať napríklad aj nepočujúci žiaci a žiaci s mentálnym postihnutím a s poruchou autistického spektra.

ŠKOLY
 • Stredné školy prechádzajú od pondelka (12.10.2020) na dištančné vzdelávanie až do odvolania (študenti sa pohybujú v najmenej ucelených kolektívoch, týmto rozhodnutím sa minimalizuje ich mobilita – cestovanie za vzdelaním hromadnou dopravou a pod.). Základné a materské školy a osemročné gymnáziá budú fungovať v režime ako doteraz (ucelený kolektív, školy sa nachádzajú prevažne v mieste ich bydliska a pod.) Školské družiny budú fungovať za prísnych opatrení. Fungovať bude aj školské stravovanie podľa nastavených usmernení.
 • Fungovanie telocviční v školách, skupinových výučieb umeleckých škôl či centier voľného času sa dočasne ruší. Rovnako sa ruší organizácia lyžiarskych, plaveckých kurzov, exkurzií či iných výletov a aktivít mimo škôl.
 • Bližšie podrobnosti zverejní ministerstvo školstva na svojej webovej stránke.

HROMADNÉ PODUJATIA
 • Zakazujú sa všetky hromadné podujatia, výnimku budú mať sobáše, krsty a pohreby, pričom bude pre nich platiť obmedzenie 1 osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri; v exteriéri bude nutné dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov nebude obmedzený.
 • Výnimka bude rovnako platiť pre zápasy profesionálnych líg (futbal, hokej, volejbal, basketbal, hádzaná – 1.liga), ktoré sa však budú musieť konať bez účasti divákov, hráči budú pravidelne testovaní na COVID-19
 • Ostane zachovaná výnimka zhromaždení zvolaných na základe zákona (mestské a obecné zastupiteľstvá, schôdze parlamentu, súdy) za dodržiavania nastavených proti epidemických opatrení.

PREVÁDZKY
 • Počet zákazníkov v prevádzkach bude obmedzený na 1 osobu na 15 štvorcových metrov
 • V obchodných centrách sa zvažuje možnosť merania teploty pri vstupe
 • Prevádzky verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, kaviarne a podobne) budú môcť podávať nápoje a jedlo len v exteriéri (terasy) alebo ich baliť zákazníkom so sebou
 • Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania ostávajú obmedzené podľa súčasných pravidiel
 • Seniori budú mať vyhradené hodiny pre nákup v potravinách a drogériách od 9:00 do 11:00, nakupovať však budú môcť aj mimo tohto času, dôrazne im však ako rizikovej skupine odporúčame, aby využívali tento vyhradený čas, pretože najmä v pracovnom týždni v tomto čase nakupuje menej iných skupín obyvateľstva
 • Uzatvoria sa prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, kúpalísk, plavární, sáun, akvaparkov, fitness a wellness centier

Minister zdravotníctva Marek Krajčí SR: „Slovensko sa vydáva cestou Českej republiky, kde denne pribúdajú tisícky infikovaných na COVID-19. S našimi susedmi máme veľmi podobný vývoj krivky chorobnosti, z časového hľadiska sme za nimi približne dva týždne. V tejto chvíli musíme prijať razantnejšie opatrenia, aby sme krivku chorobnosti sploštili. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme mali čo najmenej ťažkých priebehov ochorenia a hospitalizácii.“

Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „Opatrenia sme sprísnili v činnostiach, ktoré nie sú pre náš každodenný život nevyhnutné, no v súčasnej situácii ich možno považovať za rizikové z pohľadu šírenia COVID-19. Aktuálna, zhoršujúca sa epidemiologická situácia si vyžaduje proaktívne a nie reaktívne kroky. Aby sme znížili riziko šírenia nového koronavírusu, potrebujeme znížiť mobilitu a stretávanie sa ľudí, čo navrhovanými prísnejšími opatreniami dokážeme zabezpečiť.“

Na opatreniach sa v súčasnosti pracuje a budú zverejnené po ich sfinalizovaní, najneskôr v stredu 14.10.2020. Opatrenia by mali platiť do času, kým sedemdňový kĺzavý medián nedosiahne hranicu 

Urgentné zdravotné prípady od januára 2021 - informácie

28.09.2020 - Oznamy

Bratislavský samosprávny kraj v okrese Malacky zefektívňuje
poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Od januára 2021 už nebudú
akútne zdravotné prípady v čase od 22. hod.- 6.00 hod. smerovať
do Malaciek, ale priamo na špecializované pracoviská do Bratislavy
a Skalice.
V prílohe informácie sú najčastejšie otázky a odpovede ako bude
od januára 2021 fungovať ústavná pohotovostná služba.
Zverejnené sú aj  na úradnej tabuli obce.

 

Výzva - úhrada DzN 2020

10.08.2020 - Oznamy

VÝZVA
Vyzývame občanov, ktorí ešte neuhradili daň z nehnuteľnosti za rok 2020,
aby tak urobili
v čo najkratšom čase.
Je možná platba v hotovosti do pokladne OcÚ, alebo prevodom na účet.
Doručenie rozhodnutia iným spôsobom ako osobné prevzatie  na OcÚ nahláste na tel. čísle :
                       034 7784 123
                       034 7784 246

Upozornenie -voľný pohyb psov

02.07.2020 - Oznamy

Upozornenie – voľný pohyb psov
 
Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce.
V najbližšom období Obec Pernek zintenzívni kontrolu dodržiavania predmetného ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia a k odchytu voľne sa pohybujúcich psov bude privolaná organizácia oprávnená na túto činnosť.
Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí vodia psov na vôdzkach po obecnom priestranstve chodníkoch, zelených pásoch a podobne, aby po svojich psoch  odstraňovali psie extrementy.
 

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Obrázok ku správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne
03.06.2020 - Oznamy

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.

Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

Obrázok ku správe: Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo
22.02.2019 - Oznamy

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek,
že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční
samozber palivového dreva.
Podmienky samozberu sú zverejnené na :
web stránke PPS
web stránke obce
a na úradnej tabuli Obce Pernek.
Cena nazbieraného palivového dreva je stanovená od 3,- do 12,- €
za priestorový meter. Informácie o samozbere dostanú, ak zatelefonujú
predsedovi PPS Ing. Chaloupkovi tel.č. 0915 248 022. , na tomto čísle
sa dá na samozber prihlásiť.
Viac informácií v prílohe.

Súbory na stiahnutie