Left Flag
Right Flag

Aktuality


Poskytnutie 2 % zaplatenej dane pre našu školu

15.02.2018 - Oznamy

Vážení rodičia, občania a priatelia školy !

V mene Rodičovského združenia pri ZŠ Pernek Vám ďakujeme za poskytnutie 2 % zaplatenej dane v minulom roku. Získané peniaze sme použili na aktivity pre žiakov, zakúpili sme  interaktívnu tabuľu, platíme z nich deťom divadelné predstavenia v škole, balíčky od Mikuláša, ceny a sladké odmeny pri školských akciách /karneval, školské besiedky, škola v prírode, Zúbkove pramene, MDD...atd./
Tieto finančné prostriedky nám každoročne výrazne pomáhajú skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces, preto sa aj v tomto roku obraciame na Vás s prosbou o venovanie 2% dane našej škole.
 
Postup poskytnutia je nasledovný :
  • Do 15.2.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo:
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
  • Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
  • Následne je potrebné použiť tlačivo VYHLÁSENIE, v ktorom sú už vyplnené naše údaje, ako o prijímateľovi 2%. Toto prosíme vyplniť  Vašimi údajmi.
  • Vyhlásenie o poskytnutí 2 % dane spolu s potvrdením o zaplatení dane je treba odovzdať na príslušný daňový úrad alebo do Základnej školy v Perneku do 30.4.2018
Za pochopenie a pomoc Vám v mene Vašich detí vopred srdečne
 
ĎAKUJEME


scan0042
 
 

Detský lekár MUDR. Salčík - oznam 19.2.2018

14.02.2018 - Oznamy

Detský lekár MUDr. Salčík oznamuje, že dňa 19.februára 2018
(pondelok) neordinuje v žiadnej ambulancii. Zastupuje :
MUDr. Sláviková v Lozorne od 8.00 -11.00 hod.

Pošta Pernek - oznam 15.2.2018

12.02.2018 - Oznamy

Vedúca poštového úradu Pernek oznamuje, že dňa

15.februára 2018 ( štvrtok) bude pošta zatvorená

Detský karneval - pozvánka 10.februára 2018

Obrázok ku správe: Detský karneval - pozvánka 10.februára 2018
06.02.2018 - Oznamy

Výrub drevín - Výzva ZSE a.s.

25.01.2018 - Oznamy

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava Správa energetických zariadení Bratislava

VÝZVA

Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z. z. § 11 odst. 1 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSDIS, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 zák.č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.
 
Orezy drevín v ochrannom pásme elektrických sietí a prevádzok je možné realizovať celoročne do priemeru 5cm. Nad priemer 5cm v období od 1.4. do 30.9. príslušného roku.
Výruby drevín v ochrannom pásme z dôvodu bezpečnej prevádzky elektrických sietí je možné vykonávať v termíne od 01.10. do 31.03. príslušného roku.
Pred vykonaním výrubu je potrebné túto skutočnosť oznámiť orgánu ochrany prírody  okresnému úradu — odbor starostlivosti o životné prostredie. Orgán ochrany prírody je povinný do 15 pracovných dní od doručenia oznámenia vydať stanovisko, že výrub sa môže uskutočniť, alebo rozhodnúť o jeho obmedzení alebo zákaze.
 
V období hniezdenia chránených druhov živočíchov sa výrub a orez drevín nevykonáva.
 
Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.
O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na ZSDIS, a.s. u príslušného špecialistu správy sietí podľa obce.

V Bratislave, 03.01.2018
 

Súbory na stiahnutie

Hľadá sa: Dom na nakrúcanie

23.01.2018 - Oznamy

v pôvodnom stave, ktorý ma izby s tapetami alebo tmavšími stenami.
Odmena: 50€ na deň.
Malí  štáb - 6-7 ľudí
v prípade záujmu alebo a akýchkoľvek otázok prosím volajte na tel. číslo:
Tomáš - 0917 171 455

Súbory na stiahnutie

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - Ordinačné hodiny

Obrázok ku správe: Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - Ordinačné hodiny
07.12.2017 - Služby