Left Flag
Right Flag

Aktuality


Zubný lekár MUDr. Zvolenský - 12.5.-31.5.2022 - neordinuje

09.05.2022 - Oznamy

MUDr. Zvolenský zubný lekár v Kuchyni oznamuje,
že od 12.5.2022 ( od štvrtka) do konca mája
z dôvodu čerpania dovolenky neordinuje.

Predbežný záujem -1 dňový výlet do ZOO v Budapešti a wellnes Bük

13.04.2022 - Oznamy

ZOO Budapešť

Predbežný záujem o 1 dňový výlet do ZOO v Budapešti

Termín 1.8.2022 s odchodom autobusu z Perneka
  • Cena cca 26,- na osobu + vstupné hradí si účastník)
  • Poistné do 70 rokov na osobu 1,80 , od 70 rokov 2,20 € na osobu
Prosíme Vás o kontaktovanie ohľadne záujmu, na  OcÚ :  tel. číslo 034 7784 123

V prípade nahlásenia treba zaplatiť do 30.5.2022.
 
Predbežný záujem o 1 dňový výlet do termálnych  kúpelov Bük
 
  • Termín 4.7.2022 s odchodom autobusu z Perneka
  • Cena cca 24,- na osobu + vstupné hradí si účastník)
  • Poistné do 70 rokov na osobu 1,80 , od 70 rokov 2,20 € na osobu
Prosíme Vás o kontaktovanie ohľadne záujmu, na  OcÚ :
tel. číslo 034 7784 123
V prípade nahlásenia treba zaplatiť do 15.5.2022
Pri wellnes zájazde bude pre dôchodcov poskytnutá zľava 5,- na osobu.
 
 

 

Súbory na stiahnutie

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov v prírodnom prostredí

29.03.2022 - Oznamy

Vážení spoluobčania,

v spojitosti s jarným obdobím nastáva čas, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov v prírodnom prostredí.

Tento zvýšený výskyt požiarov v prírodnom prostredí je spôsobený aj činnosťou občanov, najmä pri spaľovaní suchej trávy, lístia, konárov orezaných stromov a kríkov. Nemalý počet požiarov je spôsobený neopatrnosťou pri zakladaní ohňov priamo v lese alebo v jeho tesnej blízkosti.

Netreba zabúdať, že plošné vypaľovanie suchej trávy a iných porastov je zákonom o ochrane pred požiarmi zakázané. Práve pri tejto činnosti hrozí veľmi vysoké nebezpečenstvo vzniku požiaru.

Z uvedených dôvodov Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu vzniku požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz :
- vypaľovania suchej trávy,
- fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- zakladania ohňov v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti, mimo vyhradených ohnísk,
- zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

V prípade zistenia porušenia ustanovení § 14 zákona o ochrane pred požiarmi upozorňujeme, že okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, môže fyzickej osobe uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 € a v priestupkovom konaní až do výšky 331 €.

Na zakladenie ohňov v prírode je potrebné využívať priestory na to určené, napríklad vybudované ohniská. Avšak v prípade ak je okresným riaditeľstvom vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, v žiadnom prípade nezakladať oheň priamo v lese a v ochrannom pásme, čo je 50 m od hranice lesného pozemku, ani na vybudovaných ohniskách.

Veríme, že svojím zodpovedným konaním prispejete k zamedzeniu vzniku požiarov v prírodnom prostredí a tým aj k zníženiu škôd na lesných porastoch.

Za porozumenie ďakuje

Kolektív príslušníkov
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
v Malackách

Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Obrázok ku správe: Parkovanie – turisti a návštevníci obce
22.01.2021 - Oznamy

Prosíme návštevníkov a turistov prichádzajúcich do obce Pernek aby svojimi autami neblokovali vjazdy
k rodinným domom, neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni.

 
Na parkovanie áut v obci Pernek môžete využiť:

1. Priestranstvo pred kostolom (okrem času konania bohoslužieb, ktoré sú spravidla v nedeľu dopoludnia)
Parkovisko pred Kostolom Svätého Ducha

2. Parkovisko pri škole (počas víkendov a sviatkov)
Parkovisko pred Základnou Školou Pre 1.-4. Ročník S Materskou Školou

3. Parkovisko pred obecným úradom (počas víkendov a sviatkov)
Parkovisko pred Obecným úradom

4. Parkovisko pred kultúrnym domom
Parkovisko pred Kultúrnym domom

5. Odstavnú plochu za obcou v smere na Pezinskú Babu
Odstavná plocha za obcou Pernek

6. Odstavnú plochu v Rozglábskej doline, pri Sádku
Odstavná plocha v Rozglábskej doline, pri Sádku

7. Odstavnú plochu na začiatku Podbabskej doliny
Odstavná plocha pred Podbabskou dolinou
 


 
 

Upozornenie -voľný pohyb psov

Obrázok ku správe: Upozornenie -voľný pohyb psov
02.07.2020 - Oznamy

Upozornenie – voľný pohyb psov
 
Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce.
V najbližšom období Obec Pernek zintenzívni kontrolu dodržiavania predmetného ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia a k odchytu voľne sa pohybujúcich psov bude privolaná organizácia oprávnená na túto činnosť.
Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí vodia psov na vôdzkach po obecnom priestranstve chodníkoch, zelených pásoch a podobne, aby po svojich psoch  odstraňovali psie extrementy.
 

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Obrázok ku správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne
03.06.2020 - Oznamy

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.