Left Flag
Right Flag

Aktuality


Pozvánka - Obecné slávnosti Rohožník 12. -14.8.2022

Obrázok ku správe: Pozvánka - Obecné slávnosti Rohožník 12. -14.8.2022
08.08.2022 - Oznamy

Cestovateľský večer v Drevenici

Obrázok ku správe: Cestovateľský večer v Drevenici
06.08.2022 - Podujatia

12.8.2022, o 20.30 h.

Súbory na stiahnutie

Oznam - odpočet plynu od 2.8. - 24.8.2022

02.08.2022 - Oznamy

Oznam
Oznamujeme, že v dňoch od 2.8.2022 - 24.8.2022
bude poverený pracovník odpisovať stav plynomerov.
V prípade nedostupnosti, prosia o ich sprístupnenie.

Zmeny a doplnky územného plánu

Obrázok ku správe: Zmeny a doplnky územného plánu
18.07.2022 - Oznamy

V zmysle Uznesenia OZ č. 32/2022, schváleného na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pernek dňa 27.06.2022, môžu občania do 31.08.2022 navrhovať obci Pernek ďalšie body, ktoré by podľa ich názoru mali byť súčasťou pripravovanej zmeny Územného plánu obce Pernek.

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

29.06.2022 - Oznamy

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
 
VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
 
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Malacky od 30. júna 2022, od 08:00 hod. do odvolania.

Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Obrázok ku správe: Parkovanie – turisti a návštevníci obce
22.01.2021 - Oznamy

Prosíme návštevníkov a turistov prichádzajúcich do obce Pernek aby svojimi autami neblokovali vjazdy
k rodinným domom, neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni.

 
Na parkovanie áut v obci Pernek môžete využiť:

1. Priestranstvo pred kostolom (okrem času konania bohoslužieb, ktoré sú spravidla v nedeľu dopoludnia)
Parkovisko pred Kostolom Svätého Ducha

2. Parkovisko pri škole (počas víkendov a sviatkov)
Parkovisko pred Základnou Školou Pre 1.-4. Ročník S Materskou Školou

3. Parkovisko pred obecným úradom (počas víkendov a sviatkov)
Parkovisko pred Obecným úradom

4. Parkovisko pred kultúrnym domom
Parkovisko pred Kultúrnym domom

5. Odstavnú plochu za obcou v smere na Pezinskú Babu
Odstavná plocha za obcou Pernek

6. Odstavnú plochu v Rozglábskej doline, pri Sádku
Odstavná plocha v Rozglábskej doline, pri Sádku

7. Odstavnú plochu na začiatku Podbabskej doliny
Odstavná plocha pred Podbabskou dolinou
 


 
 

Upozornenie -voľný pohyb psov

Obrázok ku správe: Upozornenie -voľný pohyb psov
02.07.2020 - Oznamy

Upozornenie – voľný pohyb psov
 
Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce.
V najbližšom období Obec Pernek zintenzívni kontrolu dodržiavania predmetného ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia a k odchytu voľne sa pohybujúcich psov bude privolaná organizácia oprávnená na túto činnosť.
Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí vodia psov na vôdzkach po obecnom priestranstve chodníkoch, zelených pásoch a podobne, aby po svojich psoch  odstraňovali psie extrementy.
 

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Obrázok ku správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne
03.06.2020 - Oznamy

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.