Left Flag
Right Flag

Aktuality


Dotácia na projekt OBNOVA SOCIÁLNEHO ZÁZEMIA V BUDOVE TJ

18.11.2019 - Oznamy

V rámci dotačnej schémy ÚZEMNÉ DOTÁCIE BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA obec Pernek získala dotáciu vo výške 2 409,00 € na projekt OBNOVA SOCIÁLNEHO ZÁZEMIA V BUDOVE TJ. Celkové náklady na tento projekt  boli 2 577,20 €, čiže spolufinancovanie obce činilo 168,20 €. Podarilo sa  zrekonštruovať pánske a dámske toalety – dať nový obklad a dlažbu, nové wc misy, umývadlá a elektroinštaláciu. V sprchách sa namontovali nové sprchové systémy a batérie.
 

Súbory na stiahnutie

Pozvánka na Vianočnú besiedku

Obrázok ku správe: Pozvánka na Vianočnú besiedku
18.11.2019 - Oznamy

Pošta Pernek - oznam prevádzka 19.11. a 21.11.2019

18.11.2019 - Oznamy

Oznam prevádzka Pošty Pernek :
Vedúca poštového úradu Pernek oznamuje, že dňa
19.11.2019 ( v utorok) bude pošta otvorená v čase
od 8.00 - 12.30 hod.
Dňa 21.11.2019 ( vo štvrtok) bude pošta zatvorená.

Revitalizácia priestoru pri dome smútku

Obrázok ku správe: Revitalizácia priestoru pri dome smútku
05.11.2019 - Oznamy

Revitalizácia priestoru pri dome smútku
Tento projekt bol spolufinancovaný z Bratislavskej dotačnej schémy na podporu
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ROZVOJA VIDIEKA 2019
Obec Pernek sa tento rok zapojila do výzvy Bratislavského samosprávneho kraja na podporu ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ROZVOJA VIDIEKA. Na projekt REVITALIZÁCIA PRIESTORU PRI DOME SMÚTKU sme získali dotáciu 7 750 €. Celkové náklady na projekt boli 11 739,59 €. Spolufinancovanie obce bolo vo výške 3 989,59 €. V rámci tohto projektu sa namiesto pôvodnej spevnenej plochy položila zámková dlažba. Plochy priliehajúce k domu smútku a kostolu boli vysiate trávou. Na zachytávanie dažďovej vody zo strechy domu smútku sa vybudovala vsakovacia jama. V parku boli osadené lavičky z agátového dreva a vysadené nové dreviny – jarabina vtáčia a lipa malolistá.
 

Voľby do NR SR 2020 - Rozhodnutie predsedu NR SR

05.11.2019 - Oznamy

V prílohe :
Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR zo 4.11.2019
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky .

 

Súbory na stiahnutie

Vybudovanie fit-parku a osadenie mobiliáru

Obrázok ku správe: Vybudovanie fit-parku a osadenie mobiliáru
30.10.2019 - Oznamy

Vybudovanie fit-parku a osadenie mobiliáru
V priestore záhrady bývalej Drevenice
 
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP
 
Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP sa tento rok podarilo revitalizovať záhradu bývalej Drevenice a vybudovať tu Fit-park a osadiť mobiliár (lavičky, smetné koše). Záhrada bola zanedbaná a zarastená náletovými drevinami a kríkmi. V prvok kroku sa vypílili náletové dreviny, vytrhali sa pne a korene a vykonali sa terénne úpravy. Ďalej sa vybetónovali pätky, na ktoré sa osadila workoutová zostava a prvky vonkajšieho fitness. Vo finálnej fáze sa vykonala finálna príprava pôdy a výsev trávnika. Posledným krokom bolo osadenie lavičiek a smetných košov. Celková výška investície bola 11 257,10 €, z toho finančná podpora z Nadácie SPP bola 10 080,00 € a spolufinancovanie obce bolo 1 177,10 €. Časť prác (čistenie priestoru, príprava pôdy a výsev trávnika, osadenie lavičiek a smetných košov) sa realizovala formou brigád. Týmto by sme radi poďakovali všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii tohto projektu.

 

Súbory na stiahnutie

Voľby do NR SR 2020 - voľba poštou

22.10.2019 - Oznamy

Informácia pre voličov, ktorý majú trvalý pobyt na území SR
a v čase volieb sa zdržiavajú mimo územia SR .
Žiadosti :
v listinnej forme : Pernek č.48, 900 53  Pernek
elektronicky email .: evidencia@pernek.sk
Žiadosti musia byť doručené  najneskôr 50 dní predo dńom konania volieb
(t.j.10.1.2020 )
Vzor žiadosti s informáciami v prílohe.

Oznam OcÚ- výzva zaplatenie DzN a poplatkov.

26.09.2019 - Oznamy

Obec Pernek, správca daní a poplatkov vyzýva daňovníkov,
ktorí nemajú zaplatené dane z nehnuteľnosti, poplatok
za odpad ,aby tak urobili do konca októbra 2019.

Upozornenie - voľný pohyb psov v obci

09.08.2019 - Oznamy

UPOZORNENIE.

V poslednom období sa v našej obci vyskytuje veľký
počet voľne pohybujúcich sa psov, preto dôrazne
žiadame majiteľov, aby si ich zabezpečili proti útekom.
V prípade, že nepríde k náprave bude majiteľom uložená
pokuta.

Oznam OcÚ

25.02.2019 - Oznamy

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neodovzdávali
elektroodpad a autobatérie mobilným zberačom.
Tento odpad môžete odovzdať na zbernom mieste
v areáli PD každú stredu v čase 16.00 - 17.00 hod.
V dohľadnej dobe bude zberné miesto otvorené
aj v sobotu doobeda o čom budete informovaní.
Po nahlásení elektroodpadu  na OcÚ zabezpečíme
jeho odvoz od Vás.

Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

22.02.2019 - Oznamy

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek,
že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční
samozber palivového dreva.
Podmienky samozberu sú zverejnené na :
web stránke PPS
web stránke obce
a na úradnej tabuli Obce Pernek.
Cena nazbieraného palivového dreva je stanovená od 3,- do 12,- €
za priestorový meter. Informácie o samozbere dostanú, ak zatelefonujú
predsedovi PPS Ing. Chaloupkovi tel.č. 0915 248 022. , na tomto čísle
sa dá na samozber prihlásiť.
Viac informácií v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Úhrada dane zo spoločnej nehnuteľnosti r.2019 - PPS

09.01.2019 - Oznamy

ÚHRADA  DANE  ZO  SPOLOČNEJ  NEHNUTEĽNOSTI   V  R.  2019
 
Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva (skrátene PPS) oznamuje členom PPS, že podľa uznesenia č. 2.h) prijatého na zasadnutí zhromaždenia PPS dňa 5.3.2017, bude sa počnúc r. 2018 podávať daňové priznanie a uhrádzať daň z nehnuteľností za pozemky, z ktorých pozostáva spoločná nehnuteľnosť v katastrálnom území Pernek, spoločne za všetkých podielnikov z prostriedkov PPS.
Podanie daňového priznania a úhradu vyrubenej dane vykoná výbor PPS.
Vyššie uvedené sa týka aj aktuálneho daňového priznania, ktoré je potrebné podať do 31.1.2019.
Ing. Vladislav Chaloupka, predseda