Left Flag
Right Flag

Aktuality


Pre aktívne žienky a mužov, ktorí si chcú zacvičiť.

Obrázok ku správe: Pre aktívne žienky a mužov, ktorí si chcú zacvičiť.
12.01.2022 - Oznamy

Sadbová úprava

11.01.2022 - Oznamy

. Druhým podaným projektom V rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka bol projekt Sadbová úprava v obci Pernek. Tu sme žiadali 8.200,00 € a schválených nám bolo 4.700,00 € s povinným 25% spolufinancovaním. Za tieto finančné prostriedky sa podarilo zrealizovať výsadbu na siedmych zelených pásoch vedľa cesty v smere na Malacky a taktiež ostrovček na križovatke. Vzhľadom na to, že sa tu nachádzala nevyhovujúca zemina, túto bolo potrebné najprv vybrať a nahradiť novou, kvalitnou zeminou. Ďalej sa podarilo osadiť mobiliár a pripraviť na výsadbu ďalšie 4 ostrovčeky. Celkové náklady na projekt boli vo výške 7.715,49 €, z toho spolufinancovanie obcou 3.015,49 €.
 

NÁUČNÝ CYKLOCHODNÍK OKOLÍM PERNEKA

04.01.2022 - Oznamy

.
 V rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy sa obec Pernek zapojila do výzvy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka s projektom Náučný cykloturistický chodník okolím Perneka. Žiadali sme o dotáciu vo výške 9.150,00 €. Z tejto čiastky nám bolo schválených 8.000,00 € s povinným 25 % - nám spolufinancovaním obcou.

Samotnej realizácii predchádzal pomerne zložitý schvaľovací a povoľovací proces. Z tejto dotácie sme zrealizovali kompletné cyklistické značenie, osadenie tabúľ náučného chodníka, lavičiek, smetných košov a cyklostojanov. Náklady na projekt boli vo výške 11.194,74 €, čiže spolufinancovanie obcou bolo vo výške 3.194,74 €. V tejto súvislosti chcem poďakovať členom O.Z. Pernecké ONÉ, Malokarpatskému baníckemu spolku a taktiež ďalším dobrovoľníkom, ktorí výrazne pomohli s realizáciou tohto projektu. Veríme, že prispeje k zatraktívneniu našej obce a zvýšeniu povedomia návštevníkov, turistov ale aj domácich obyvateľov o jej histórii ale aj súčasnosti.                                                          
 

Významná zmena v cestovných poriadkoch

08.12.2021 - Oznamy

Z dôvodu plánovanej rozsiahlej výlukovej činnosti na železničnej trati č. 110 (Bratislava – Malacky – Kúty – štátna hranica ČR) dochádza od 12.12.2021 k zásadnej zmene grafikonu vlakov železničnej dopravy na tejto trati. Nakoľko je železničná doprava nosným dopravným systémom v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) a našou prioritou je zachovanie nadväzností medzi regionálnymi vlakmi a regionálnymi autobusmi, dochádza od 12.12.2021 zároveň k významným zmenám v cestovných poriadkoch. Zmeny sa týkajú väčšiny liniek, teda nie len tých, ktoré nadväzujú na vlaky, ale z dôvodu zachovania prestupných väzieb aj medzi autobusovými linkami navzájom a pravidelného prekladu liniek na spoločných úsekoch sa zmeny dotknú aj liniek, ktoré na vlaky nenadväzujú. Cestovné poriadky liniek, ktoré obsluhujú obec Pernek posielame v prílohe. Tieto cestovné poriadky ešte nie sú definitívne, nakoľko ich v súčasnosti dopravca spracováva do obehov pre vodičov a môžu ešte dodatočne nastať niektoré menšie úpravy.
Ospravedlňujeme sa, že Vás o zmene informujeme krátko pred začiatkom platnosti nových cestovných poriadkov, avšak informáciu o finálnej podobe grafikonu vlakovej dopravy sme obdržali až 5.11.2021. Cestovné poriadky boli upravené tak, aby boli v čo najväčšej miere podľa možností zachované polohy prvých a posledných spojov, zachovaný interval medzi spojmi a mimoriadny dôraz bol kladený na zachovanie polôh spojov zabezpečujúcich dochádzku žiakov a študentov do škôl a späť domov po skončení vyučovania.
Nižšie uvádzame konkrétne najvýznamnejšie zmeny týkajúce sa obce Pernek:
  • Navýšenie počtu spojov na trase Kuchyňa – Pernek – Malacky z 5/6 spojov na 8 párov spojov počas pracovných dní – pridaný jeden ranný pár a jeden poobedný pár
  • Cez víkend výrazne posilnená linka 249 z Malaciek do Pezinka cez Pezinskú Babu z 2 párov v sobotu a 3 párov v nedeľu na 6 párov spojov cez víkend a sviatok
  • Navýšenie počtu spojov na trase Rohožník – Pernek – Bratislava z 25 párov na 28 párov spojov cez pracovné dni
  • Výrazné posilnenie linky 209 (expresné spoje do Bratislavy po diaľnici mimo Stupavu).
  • V rannej špičke zabezpečený interval 20 minút na linke 209 do Bratislavy a 60 minút na linke 269 do Bratislavy; v poobednej špičke zabezpečený interval 20 minút z Bratislavy (každý hodinu tri spoje, z toho dva na linke 209 a jeden na linke 269),
  • Na linke 269 ostal celodenne a celotýždenne zachovaný interval 60 minút
Okrem zmeny cestovných poriadkov nastane od 12.12.2021 aj zmena názvov väčšiny zastávok, v zmysle našej predchádzajúcej komunikácie. Pôvodne avizovaný termín zmeny názvov od 15.11.2021 bol posunutý po dohode s ostatnými dopravcami. Zároveň sa posúva aj termín výmeny starých označníkov za nové, ktorá by mala prebehnúť počas budúceho roka. Dovoľte mi, aby som sa Vám poďakoval za spoluprácu pri riešení tejto problematiky.

Oznam obecného úradu Pernek

Obrázok ku správe: Oznam obecného úradu Pernek
26.11.2021 - Oznamy

Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Obrázok ku správe: Parkovanie – turisti a návštevníci obce
22.01.2021 - Oznamy

Prosíme návštevníkov a turistov prichádzajúcich do obce Pernek aby svojimi autami neblokovali vjazdy
k rodinným domom, neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni.

 
Na parkovanie áut v obci Pernek môžete využiť:

1. Priestranstvo pred kostolom (okrem času konania bohoslužieb, ktoré sú spravidla v nedeľu dopoludnia)
Parkovisko pred Kostolom Svätého Ducha

2. Parkovisko pri škole (počas víkendov a sviatkov)
Parkovisko pred Základnou Školou Pre 1.-4. Ročník S Materskou Školou

3. Parkovisko pred obecným úradom (počas víkendov a sviatkov)
Parkovisko pred Obecným úradom

4. Parkovisko pred kultúrnym domom
Parkovisko pred Kultúrnym domom

5. Odstavnú plochu za obcou v smere na Pezinskú Babu
Odstavná plocha za obcou Pernek

6. Odstavnú plochu v Rozglábskej doline, pri Sádku
Odstavná plocha v Rozglábskej doline, pri Sádku

7. Odstavnú plochu na začiatku Podbabskej doliny
Odstavná plocha pred Podbabskou dolinou
 


 
 

Upozornenie -voľný pohyb psov

Obrázok ku správe: Upozornenie -voľný pohyb psov
02.07.2020 - Oznamy

Upozornenie – voľný pohyb psov
 
Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce.
V najbližšom období Obec Pernek zintenzívni kontrolu dodržiavania predmetného ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia a k odchytu voľne sa pohybujúcich psov bude privolaná organizácia oprávnená na túto činnosť.
Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí vodia psov na vôdzkach po obecnom priestranstve chodníkoch, zelených pásoch a podobne, aby po svojich psoch  odstraňovali psie extrementy.
 

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Obrázok ku správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne
03.06.2020 - Oznamy

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.