Left Flag
Right Flag

Aktuality


Pozvánka zasadnutie OZ 29.04.2019

25.04.2019 - Oznamy

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ konané dňa
29.4.2019 o 18.00 hod s programom v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Pernecký blší trh - dňa 1.mája 2019

25.04.2019 - Oznamy

Máte doma veci, ktoré vám už netreba ? Možno by sa hodili
niekomu inému. Môže to byť čokoľvek, oblečenie, topánky,
hračky, knižky, rozmnožené rastlinky, semienka, vajíčka, hocičo.
Príďte 1.mája (streda) do areálu bývalej drevenice od 15.00 - 19.00 hod.
a tu môžete svoje vecičky predať, vymeniť, alebo len tak darovať. 

TJ Slovan Pernek - futbalový krúžok pre deti od 6 - 14 rokov

24.04.2019 - Oznamy

TJ Slovan Pernek pozýva deti do futbalového krúžku na ihrisko v Perneku.
Pripravené pre Vás budú pomôcky pre rozvoj základných futbalových
zručností a skúsený tréner. Krúžok je vhodný pre všetky deti od 6 do 14
rokov vrátane dievčat.
Dátum a čas konania :
NE 5.5.2019   o 17: 00
ST 8.5.2019   o 17: 00
SO 11.5.2019 o 17 :00
ST 15.5.2019  o 17 :00

 

Súbory na stiahnutie

Turistický vláčik Záhoráčik - bude premávať od 27.4.- 13.10.2019

11.04.2019 - Oznamy

Od 27.4. - 13.10. 2019 bude premávať turistický vláčik Záhoráčik
na trati Zohor - Plavecké Podhradie a späť, ktorý je priamym pokračovaním
spojov zo Záhorskej Vsi. Turistická verejnosť si tak po zimnej prestávke bude
môcť opätovne spraviť výlet do Malých Karpát, alebo k rieke Morave odkiaľ
sa vďaka kompe dostanete do rakúskej obce Angern.Súpravu motorového
vlaku zloženú z motorového vozňa 813 + 913 "bageta" (výnimočne 812) a
prívesného vozňa na prepravu bicyklov 010 iste ocenia aj cykloturisti, ktorí
sa budú môcť vyhnúť frekventovyným cestám.
V prílohe je cestovný poriadok sezónneho vláčika Záhoráčika.

Oznam - zberné miesto otvorené aj soboty 13.00 - 15.00 hod.

10.04.2019 - Oznamy

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v záujme zlepšenia nakladania s odpadmi
OcÚ Pernek pristúpil k  rozšíreniu prevádzkových hodín zberného miesta v areáli PD.
Okrem stredy od 16.00 - 17.00 hod. je zberné miesto otvorené aj v soboty
od 13 - 15.00 hod. Môžte tu odovzdať : drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný
odpad, kovový odpad, papier, elektroodpad a pneumatiky.

Voľby do Európskeho parlamentu- adresa žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

08.04.2019 - Oznamy

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname
voličov je zapísaný vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek
volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
osobne, v listinnej forme alebo elektronicky , prostredníctvom splnomocnenej osoby.
Osobne môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr posledný
pracovný deň predo dňom konania volieb do EP v úradných hodinách obce.
V listinnej forme
tak, aby jeho žiadosť bola doručená obci najneskôr 15  pracovných dní 
pred dńom konania volieb .
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi  a korešpondenčnú
adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
V elektronickej forme môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr
15 pracovných dní pred dňom konania volieb.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
a korešpondenčnú adresu na doručenie.
Prostredníctvom splnomocnenej osoby môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho
preukazu najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách
obce.

           Adresa : evidencia@pernek.sk
                          dana.micekova@pernek.sk
 

Zápis a prijímanie detí do MŠ Pernek

11.03.2019 - Oznamy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pernek oznamuje, že zápis
do Materskej školy Pernek sa bude konať od 2.5. -31.5.2019.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Pernek na školský rok 2019/2020
bude k dispozícii v MŠ Pernek alebo na webovej stránke
www.zssmspernek.edupage.org od 24.4.2019.
Všetky informácie v prílohe oznamu.

 

Úroveň vytriedenia odpadu v obci Pernek v roku 2018

28.02.2019 - Oznamy

Na základe úrovne vytriedenia odpadu nám bude v roku 2019
účtovaný poplatok za uloženie odpadu na skládku vo výške 12,-€
za 1 tonu. ( V roku 2018 to bolo 5,04 € ).
Pri súčasnej úrovni vytriedenia nám bude v roku 2020 účtovaný
poplatok vo výške 24,00 € za 1 tonu. Ak by sa úroveň vytriedenia zvýšila
aspoň na 50%, obec Pernek by zaplatila v roku 2020 len 11,- €  za 1 tonu.
V prílohe je tabuľka vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018.

 

Súbory na stiahnutie

Oznam OcÚ

25.02.2019 - Oznamy

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neodovzdávali
elektroodpad a autobatérie mobilným zberačom.
Tento odpad môžete odovzdať na zbernom mieste
v areáli PD každú stredu v čase 16.00 - 17.00 hod.
V dohľadnej dobe bude zberné miesto otvorené
aj v sobotu doobeda o čom budete informovaní.
Po nahlásení elektroodpadu  na OcÚ zabezpečíme
jeho odvoz od Vás.

Pernecké pozemkové spoločenstvo- samozber palivové drevo

22.02.2019 - Oznamy

Výbor PPS oznamuje podielnikom PPS a obyvateľom obce Pernek,
že sa na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v k.ú. Pernek sa  uskutoční
samozber palivového dreva.
Podmienky samozberu sú zverejnené na :
web stránke PPS
web stránke obce
a na úradnej tabuli Obce Pernek.
Cena nazbieraného palivového dreva je stanovená od 3,- do 12,- €
za priestorový meter. Informácie o samozbere dostanú, ak zatelefonujú
predsedovi PPS Ing. Chaloupkovi tel.č. 0915 248 022. , na tomto čísle
sa dá na samozber prihlásiť.
Viac informácií v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Úhrada dane zo spoločnej nehnuteľnosti r.2019 - PPS

09.01.2019 - Oznamy

ÚHRADA  DANE  ZO  SPOLOČNEJ  NEHNUTEĽNOSTI   V  R.  2019
 
Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva (skrátene PPS) oznamuje členom PPS, že podľa uznesenia č. 2.h) prijatého na zasadnutí zhromaždenia PPS dňa 5.3.2017, bude sa počnúc r. 2018 podávať daňové priznanie a uhrádzať daň z nehnuteľností za pozemky, z ktorých pozostáva spoločná nehnuteľnosť v katastrálnom území Pernek, spoločne za všetkých podielnikov z prostriedkov PPS.
Podanie daňového priznania a úhradu vyrubenej dane vykoná výbor PPS.
Vyššie uvedené sa týka aj aktuálneho daňového priznania, ktoré je potrebné podať do 31.1.2019.
Ing. Vladislav Chaloupka, predseda
 
 

Uzávierka cesty medzi Rohožníkom a Malackami

30.08.2018 - Oznamy

Spoločnosť Alpine Slovakia, spol. s r.o. oznamuje, že od 1.9.2018 do 30.8.2019 bude cesta III/1113 (pôvodne III/50310) medzi Malackami a Rohožníkom uzatvorená z dôvodu kompletnej rekonštrukcie. Obchádzková trasa bude vedená medzi cestami II/50 a II/503: Malacky - Pernek - Rohožník a naspäť rovnakou trasou. Obchádzková trasa bude vyznačená dočasnými dopravným značením.

Komunikácia III. triedy 50310 (Rohožník - Malacky) si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu nakoľko má nevyhovujúci stav. Cieľom rekonštrukcie je zabezpečiť plynulú a bezpečnú dopravu, vybudovať kvalitnú a kapacitne vyhovujúcu cestu pre potreby regionálnej, najmä nákladnej dopravy. Existujúca cesta III. triedy 50310 už nevyhovuje dnešnému dopravnému zaťaženiu. Spojnica Rohožník - Malacky je strategickým napojením na ostatnú cestnú sieť pre viaceré výrobné závody a spoločnosti pôsobiace v oblasti.

Šírka zrekonštruovanej cesty bude 9,5 m. V projekte sa uvažuje s priamym napojením na diaľničnú sieť (D2) z čoho vyplýva odľahčenie prejazdu ťažkých nákladných vozidiel cez mesto Malacky (cesty II/590 a II/503) a v smere Rohožník - Pernek - Lozorno (II/501). Súčasťou rekonštrukčných prác bude úprava smerového a výškového vedenia cestnej komunikácie a šírkového usporiadania na 9,5 km čím bude nová komunikácie kategorizovaná ako komunikácia II. triedy.