Left Flag
Right Flag

Aktuality


Výzva - úhrada DzN, za psa, odpad

19.09.2023 - Oznamy

Vyzývame občanov, ktorí si ešte nesplnili daňovú povinnosť,
nezaplatili DzN, za psa, odpad aby tak urobili v čo najkratšom
čase v úradných hodinách obce.
Zaplatiť môžete do pokladne obce, alebo na účet obce.

Verejné zhromaždenie k miestnemu referendu 24.9.2023 v KD

18.09.2023 - Oznamy

Oznam
Dňa 24. septembra 2023 o 16.00 hod. sa uskutoční verejné
zhromaždenie v Kultúrnom dome Pernek k zámeru obnovy
ťažby v miestnom kameňolome a  s tým súvisiacim referendom.

Výzva na poskytnutie informácie o spôsobe likvidácie odpadových vôd

Obrázok ku správe: Výzva na poskytnutie informácie o spôsobe likvidácie odpadových vôd
18.09.2023 - Obec

    Obec Pernek na základe požiadavky Environmentálnej polície vyzýva domácnosti, priľahlé k vodným tokom a taktiež všetky reštauračné a pohostinské prevádzky na území obce, aby preukázali spôsob likvidácie odpadových vôd. Preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd je možné:
  • fotokópiami dokladov o odvoze a likvidácii odpadovej vody zo žumpy za obdobie 1.9.2021 až 31.8.2023 alebo
  • doložením fotokópie rozhodnutia o povolení prevádzkovania malej (domovej) čistiarne odpadových vôd.
    Doklady je potrebné doložiť k prebiehajúcemu konaniu Environmentálnej polície č. PPZ-NCODK-OENV4-2023/054578, týkajúceho sa vypúšťania odpadových vôd do vodných tokov v katastri obce Pernek.
    Výzva sa týka nasledujúcich súpisných čísiel: 384, 210, 209, 208, 207, 206, 204, 203, 201, 198, 197, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 407, 382, 253, 254, 255, 256, 258, 434, 257, 433, 261, 259, 262, 263, 264, 265, 273, 274, 437, 438, 439, 440, 441, 444, 420, 449, 443, 414, 143, 144, 371, 426, 372, 380, 378, 147, 148, 149, 150, 151, 163 a všetkých pohostinských a reštauračných prevádzok v katastri obce Pernek (vrátane Pezinskej Baby).
    Doklady je možné doručiť do podateľne Obecného úradu Pernek alebo zaslať mailom na starosta@pernek.sk do 30.9.2023.

Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie
 
 

ORHaZZ - Odvolanie čas zvýš. nebezpečenstva požiaru

Obrázok ku správe: ORHaZZ - Odvolanie čas zvýš. nebezpečenstva požiaru
06.09.2023 - Oznamy

Súbory na stiahnutie

Príďte si zacvičiť

25.08.2023 - Podujatia

Začíname 10. septembra a potom každú nedeľu.

Súbory na stiahnutie

Slovenská pošta, a. s. oznamuje,

Obrázok ku správe: Slovenská pošta, a. s. oznamuje,
26.05.2023 - Oznamy

že vzhľadom na frekvenciu, spôsob využívania poštových služieb a efektivitu pri ich poskytovaní od 1. júna 2023 pristúpi na Poste Pernek pri Malackách k zmene hodín pre verejnosť, a to takto:

Hodiny pre verejnosť po zmene od 1.6.2023:
 

- pondelok 08:00 - 11:00
- utorok 08:00 - 11:00
- streda 14:00 - 17:00
- štvrtok 08:00 - 11:00
- piatok 08:00 - 11:00
- sobota  zatvorené
- nedeľa zatvorené

 

OZNAM O VYPÍNANÍ VEREJNÉHO OSVETLENIA V NOČNÝCH HODINÁCH V OBCI PERNEK

Obrázok ku správe: OZNAM O VYPÍNANÍ VEREJNÉHO OSVETLENIA V NOČNÝCH HODINÁCH V OBCI PERNEK
10.02.2023 - Oznamy

Vážení občania,

dovoľte nám, aby sme Vás informovali o aktuálnych opatreniach, ktoré prijala obec Pernek v súvislosti s energetickou krízou.

Enormné zvýšenie cien energií v posledných mesiacoch zasiahlo rozpočty domácností, firiem, ale rovnako aj mestá a obce na Slovensku. Ani obec Pernek nie je výnimkou.
Kým v roku 2022 sme napríklad len za elektrinu spotrebovanú na osvetlenie verejných priestorov zaplatili 5 215,47 eur, predpoklad na tento rok je až približne 15 tisíc eur. Tento nárast by bol ešte väčší, keby sme v ostatných rokoch neboli vymenili časť zastaraných lámp za úsporné LED svietidlá. Tie nám v porovnaní rokov 2019 a 2022 ušetrili takmer polovicu spotreby elektrickej energie. V súčasnej krízovej situácii nám to síce veľmi pomáha, ale pri aktuálnych cenách elektrickej energie to, žiaľ, nestačí. Z tohto dôvodu vedenie obce Pernek hľadalo spôsoby, ako znížiť náklady na prevádzku verejného osvetlenia.
Na základe pozitívnych skúseností z iných obcí, ktorým sa podarilo znížiť spotrebu energie na pouličné osvetlenie, sa obecné zastupiteľstvo zhodlo na riešení, ktoré minimálne zasiahne do bežného života obce a do pohodlia čo najmenšieho počtu obyvateľov.
Tým riešením je

vypínanie verejného osvetlenia

denne od 0:30 do 3:30 hod.

Výnimkou budú dni, v ktorých budú organizované podujatia s predpokladom zvýšeného pešieho pohybu osôb v obci v nočných hodinách. Opatrenie začneme uplatňovať

od pondelka 13. februára 2023.

Vedenie obce mrzí, že musí dočasne zasahovať do Vášho komfortu. Uvedené opatrenie je však nevyhnutné pre stabilitu obecného rozpočtu, nakoľko toto opatrenie by nám malo ušetriť približne 4 tisíc eur. Našou snahou je realizovať čo najviac naplánovaných obecných aktivít tak, aby nám energetická kríza zasahovala do života obce čo najmenej. Preto Vás prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť počas tohto krízového obdobia.

Zároveň Vás prosíme o zvýšenú obozretnosť, opatrnosť a nosenie osvetľovacích alebo reflexných prvkov pri pohybe v obci v dobe vypnutého verejného osvetlenia.

Ďakujeme Vám za pochopenie a veríme, že toto opatrenie nebude mať negatívny vplyv  na bezpečnosť v obci a prinesie našej obci očakávanú úsporu. Zároveň dúfame, že ceny energií sa v dohľadnom čase vrátia na úroveň, kedy budeme môcť toto dočasné opatrenie zrušiť.
 
Vaša obec 

Obecná kronika v elektronickej forme

24.10.2022 - Oznamy

Pripravili sme pre vás elektronickú formu obecnej kroniky.
V prípade zájmu ju nájdete v časti História.
Alebo môžete použiť tento link:

http://www.pernek.sk/obecna-kronika/


 

Aplikácia PERNEK

24.10.2022 - Obec


 
Vážení občania,
na Apple Store a Google Play je vytvorená a dostupná aplikácia Pernek (pre Huawei pod názvom Moja Obec). Aplikácia ešte nie je naplnená údajmi, ale tie budú postupne pridávané. Napríklad tam ale už nájdete kalendár vývozu odpadu. Veríme, že aplikáciu budete hojne využívať, keďže sa jedná o rýchlo a jednoducho dostupný zdroj informácií.
 

PPS - Podmienky samozberu palivového dreva od 23.9.2022

05.10.2022 - Oznamy

V prílohe -  oznam Perneckého pozemkového spoločenstva
o podmienkach  samozberu palivového dreva od 23.9.2022

Parkovanie – turisti a návštevníci obce

Obrázok ku správe: Parkovanie – turisti a návštevníci obce
22.01.2021 - Oznamy

Prosíme návštevníkov a turistov prichádzajúcich do obce Pernek aby svojimi autami neblokovali vjazdy
k rodinným domom, neparkovali na chodníkoch a verejnej zeleni.

 
Na parkovanie áut v obci Pernek môžete využiť:

1. Priestranstvo pred kostolom (okrem času konania bohoslužieb, ktoré sú spravidla v nedeľu dopoludnia)
Parkovisko pred Kostolom Svätého Ducha

2. Parkovisko pri škole (počas víkendov a sviatkov)
Parkovisko pred Základnou Školou Pre 1.-4. Ročník S Materskou Školou

3. Parkovisko pred obecným úradom (počas víkendov a sviatkov)
Parkovisko pred Obecným úradom

4. Parkovisko pred kultúrnym domom
Parkovisko pred Kultúrnym domom

5. Odstavnú plochu za obcou v smere na Pezinskú Babu
Odstavná plocha za obcou Pernek

6. Odstavnú plochu v Rozglábskej doline, pri Sádku
Odstavná plocha v Rozglábskej doline, pri Sádku

7. Odstavnú plochu na začiatku Podbabskej doliny
Odstavná plocha pred Podbabskou dolinou
 


 
 

Upozornenie -voľný pohyb psov

Obrázok ku správe: Upozornenie -voľný pohyb psov
02.07.2020 - Oznamy

Upozornenie – voľný pohyb psov
 
Obec Pernek upozorňuje majiteľov psov, aby si ich zabezpečili proti voľnému pohybu. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Pernek o podmienkach držania a vodenia psov na území obce je voľný pohyb psa zakázaný na celom zastavanom území obce.
V najbližšom období Obec Pernek zintenzívni kontrolu dodržiavania predmetného ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia a k odchytu voľne sa pohybujúcich psov bude privolaná organizácia oprávnená na túto činnosť.
Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí vodia psov na vôdzkach po obecnom priestranstve chodníkoch, zelených pásoch a podobne, aby po svojich psoch  odstraňovali psie extrementy.
 

Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne

Obrázok ku správe: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne
03.06.2020 - Oznamy

Žiadame nájomcov hrobových miest na miestnom cintoríne, aby každú stavebnú činnosť oznámili na Obecnom úrade v Perneku. Na web stránke obce aj na Obecnom úrade je k dispozícii tlačivo: Ohlásenie drobnej stavby na miestnom cintoríne.