Left Flag
Right Flag

Súčasnosť


V roku 2017 sa pozornosť obce zameriava hlavne na tri väčšie projekty a to kanalizácia,  revitalizácia priestranstva pri starej drevenici, oprava chodníkov.
 

Kanalizácia
________________________________________________________

Napriek dlhodobým opakovaným pokusom získať finančné prostriedky z verejných zdrojov na odkanalizovanie našej obce, sa tento zámer podaril až v tomto roku. Získali sme 200 000,- Eur z Environmentálneho fondu. Obec musí zabezpečiť spolufinancovanie v hodnote 5 %. Uvedená suma musí byť vyčerpaná do konca tohto kalendárneho roku. V prvej etape sa plánuje urobiť časť stokovej siete od budúcej čistiarne odpadových vôd (ČOV). ČOV bude vystavaná v lokalite pri potoku smerom na Jabloňové. Trasa prvej etapy povedie od ČOV, cez futbalové ihrisko, po motel Pod Heštúnom.  
 

Revitalizácia verejného priestranstva pred drevenico
________________________________________________________

Drevenica, pôvodne nazývaná ako drevený pavilón, bola postavená v roku 1946 až 1947. Pôvodne slúžila pre účely školy, neskôr družiny, po revolúcií ako krčma. Už niekoľko rokov však budova a jej okolie chátra a v súčasnosti je už objekt v havarijnom stave. Koncom minulého roka bola možnosť zapojiť sa do výzvy, ktorej cieľom bolo zlepšenie kvality života obyvateľov vidieka prostredníctvom obnovy obcí. Jedným z opatrení tejto výzvy bola aj rekonštrukcia revitalizácia a modernizácia verejných priestranstiev obcí. Oprávnenými aktivitami v rámci tohto opatrenia sú: rekonštrukcia a úprava spevnených plôch, osadenie nového parkového mobiliáru (lavičky, smetné koše) a tak isto obnova verejnej zelene pričom kombinácia týchto aktivít bola povinná.
Jediné miesto, ktoré vyhovovalo uvedeným podmienkam bol práve areál drevenice.
Pernek z Dotačnej schémy Bratislavského samosprávneho kraja získal finančné prostriedky v hodnote 11 000,- Eur, spolufinancovanie obce je vo výške 10%. Pôvodne sa uvažovalo len s revitalizáciou dvora drevenice. Technický stav drevenice je však natoľko vážny, že existujú opodstatnené obavy, že budova by nemusela zvládnuť zimný nápor snehu a zrútiť sa.  Situácia je vážna nielen z dôvodu, že by pád budovy mohol niekoho zraniť, ale pri stavbe ako protipožiarne zabezpečenie drevenej stavby bol použitý azbest. Azbest by pri samovoľnom páde budovy spôsobil zamorenie prostredia a náklady na jeho odstránenie by sa mnohonásobne predražili. Z toho dôvodu obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že sa zbúra aj samotná budova.
 

Chodníky
________________________________________________________

Vo veľmi zlom stave je chodník na dolnom konci, od súpisného čísla 1 po číslo 31. V budúcnosti je plánované pokračovať s položením zámkovej dlažby, aby celá ulica mala jednotný vzhľad. Táto časť je však zaradená do prvotných etáp výstavby kanalizácie. Čo znamená, že v horizonte roka, dvoch (podľa získania dotácií) sa bude v tomto úseku kopať. Nemá význam teraz investovať do finálneho riešenia chodníka. Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo urobiť len čiastkové opatrenia, ktoré zabezpečia bezpečné používanie chodníka. Jamy a diery sa dočasne iba lokálne opravia. Tou istou firmou budú riešené aj ostatné poškodenia na iných chodníkoch v dedine. Na viacerých miestach na prechodoch pre chodov sa bude robiť bezbariérový prechod na cestu. 
Taktiež obec uvažuje o výmene chodníkov na cintoríne.
 
 
Autor: Zuzana Zajičková