Left Flag
Right Flag

Obecné zastupiteľstvo


Ing.  Miroslav Bokes
Mail: miroslav.bokes@pernek.sk


Ing.  Zuzana Zajičková, MBA
Mail: zuzana.zajickova@pernek.sk


Andrej Višňovský
Mail: andrej.visnovsky@pernek.sk


Ing.  Vratko Piruš
Mail: vratko.pirus@pernek.sk 


MVDr. Helena Danielová
Mail: helena.danielova@pernek.sk


Mgr. Milan Vanga
Mail: milan.vanga@pernek.sk


Mgr. Marian Beliansky
Mail: marian.beliansky@pernek.sk

 


Pracovné komisie
_______________________________________________________

 Komisia podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane vereného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 v znení neskorších predpisov

Predseda: MVDr. Helena Danielová
Členovia:  Mgr. Marian Beliansky,   MVDr. Helena Danielová, Ing. Zuzana Zajičková, MBA

 
Komisia pre výstavbu, životné prostredie a dopravu

Predseda:  
Členovia:    Ing. Vratko Piruš, Ing. Miroslav Bokes, MVDr. Helena Danielová,  Andrej Višňovský, Ing. Miroslav Truc, Ing. Vladimír Kesegh
 • prerokováva návrhy všeobecne záväzných nariadení, resp. iné materiály na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim svoje stanovisko
 • prerokováva koncepčné materiály predkladané do obecného zastupiteľstva týkajúce sa rozvoja obce z pohľadu životného prostredia a zaujíma k nim svoje stanovisko
 • posudzuje problematické žiadosti o stavebné povolenie na všetky druhy stavieb a oplotení v obci
 • rieši sťažnosti občanov ohľadom nepovolených stavieb alebo stavebných úprav
 • prerokúva návrhy na investičné akcie, navrhuje ich prioritu v časovom i   finančnom plnení
 • kontroluje stav miestnych komunikácií, navrhuje formy ich opravy údržby a odvodnenia
 • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva

Komisia pre financie a rozpočet 

Predseda:  Ivan Kahanec
Členovia:   Mgr. Marian Beliansky, Mgr. Milan Vanga, Mgr. Jozef Smolinský, JUDr. Katarína Gombárová,
 • pomáha pri príprave návrhu rozpočtu podľa rozpočtovej skladby
 • kontroluje plnenia rozpočtu podľa rozpočtovej skladby
 • vypracúva návrh finančného krytia podujatí na základe projektov predložených OZ
 • preveruje možností získavania finančných zdrojov pre rozvojové aktivity,
 • hodnotí finančnú návratnosť jednotlivých projektov
 • dáva stanovisko k zámerom obce z finančného hľadiska pred prerokováva v OZ
 • pripravuje návrhy zmien v rozpočte obce
 • spolupracuje s ostatnými komisiami a plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ
 • získava a prerokováva poznatky, informácie o činnostiach s negatívnym dopadom na obec, navrhuje opatrenia a dáva podnety na riešenie
 • navrhuje a reviduje nové alebo existujúce VZN obce
 • dáva stanovisko k žiadostiam o dotácie z obecného rozpočtu a hodnotí ich dopad na obecný rozpočet
 
 
Komisia pre kultúru, šport a sociálnu oblasť

Predseda:  Ing. Zuzana Zajičková, MBA  
Členovia:   Mgr. Milan Vanga, Viera Jadrníčková, Dana Mičeková, Monika Ledníková
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry
 • spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v obci a jeho regióne
 • posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci
 • vyjadruje sa k činnosti športových zariadení na území obce
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu
 • spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v obci a v regióne
 • posudzuje žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci a predkladá návrh na rokovanie obecného zastupiteľstva
 • posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v obci o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov
 • posudzuje návrhy na starostlivosť o osamelých, chorých, sociálne slabších občanov, ktorí potrebujú pomoc z pohľadu prenesenia kompetencií štátnej správy – opatrovateľská služba
 • posudzuje návrhy na sociálne – právnu ochranu detí a mládeže
 • posudzuje návrhy na rozvoj v náhradnej forme rodinnej výchovy

Komisia pre vysporiadanie nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek a užívaného obcou Pernek

 Predseda:  Mgr. Marian Beliansky
Členovia:     Mgr. Marian Beliansky, Ing. Miroslav Bokes, Ing. Zuzana Zajičková, MBA, JUDr. Katarína Gombárová