Left Flag
Right Flag

Obecné zastupiteľstvo


Ing.  Miroslav Bokes
Mail: miroslav.bokes@pernek.sk


Stanislav ValkoIng.  Vratko Piruš
Mail: vratko.pirus@pernek.sk 


Anton Gecler

Mail: anton.gecler@pernek.sk


Mgr. Lukáš Láni
Mail: lukas.lani@pernek.sk


Ľuboš Vavrinčík 
Mail: lubos.vavrincik@pernek.sk


Mgr. Milan Moric
Mail: milan.moric@pernek.sk

 


Pracovné komisie
_______________________________________________________

 Komisia podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane vereného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 v znení neskorších predpisov – Anton Gecler (predseda), Ing. Vratko Piruš,  Ľuboš Vavrinčík 

 
Komisia pre výstavbu, životné prostredie a dopravu – Ing. Vratko Piruš (predseda), Ing. Miroslav Bokes, Ing. Miroslav Truc, Hana Zošťáková 
 • prerokováva návrhy všeobecne záväzných nariadení, resp. iné materiály na úseku pôsobnosti komisie a zaujíma k nim svoje stanovisko
 • prerokováva koncepčné materiály predkladané do obecného zastupiteľstva týkajúce sa rozvoja obce z pohľadu životného prostredia a zaujíma k nim svoje stanovisko
 • posudzuje problematické žiadosti o stavebné povolenie na všetky druhy stavieb a oplotení v obci
 • rieši sťažnosti občanov ohľadom nepovolených stavieb alebo stavebných úprav
 • prerokúva návrhy na investičné akcie, navrhuje ich prioritu v časovom i   finančnom plnení
 • kontroluje stav miestnych komunikácií, navrhuje formy ich opravy údržby a odvodnenia
 • v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva

Komisia pre financie a rozpočet – Mgr. Lukáš Láni (predseda), Ivan Kahanec, JUDr. Katarína Gombárová, Mgr. Jozef Smolinský 
 • pomáha pri príprave návrhu rozpočtu podľa rozpočtovej skladby
 • kontroluje plnenia rozpočtu podľa rozpočtovej skladby
 • vypracúva návrh finančného krytia podujatí na základe projektov predložených OZ
 • preveruje možností získavania finančných zdrojov pre rozvojové aktivity,
 • hodnotí finančnú návratnosť jednotlivých projektov
 • dáva stanovisko k zámerom obce z finančného hľadiska pred prerokováva v OZ
 • pripravuje návrhy zmien v rozpočte obce
 • spolupracuje s ostatnými komisiami a plní ďalšie úlohy vyplývajúce z uznesení OZ
 • získava a prerokováva poznatky, informácie o činnostiach s negatívnym dopadom na obec, navrhuje opatrenia a dáva podnety na riešenie
 • navrhuje a reviduje nové alebo existujúce VZN obce
 • dáva stanovisko k žiadostiam o dotácie z obecného rozpočtu a hodnotí ich dopad na obecný rozpočet
 
 
Komisia pre kultúru, šport a sociálnu oblasť – Anton Gecler (predseda), Stanislav Valko,  Anna Žáčková, Dana Mičeková, Viera Jadrníčková,  Bc. Zuzana Pallová
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry
 • spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v obci a jeho regióne
 • posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci
 • vyjadruje sa k činnosti športových zariadení na území obce
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu
 • spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v obci a v regióne
 • posudzuje žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci a predkladá návrh na rokovanie obecného zastupiteľstva
 • posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v obci o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov
 • posudzuje návrhy na starostlivosť o osamelých, chorých, sociálne slabších občanov, ktorí potrebujú pomoc z pohľadu prenesenia kompetencií štátnej správy – opatrovateľská služba
 • posudzuje návrhy na sociálne – právnu ochranu detí a mládeže
 • posudzuje návrhy na rozvoj v náhradnej forme rodinnej výchovy
 
.
 
Volebné obvody
____________________________________________________

Obvod č. 1   Ing. Vratko Piruš
Obvod č. 2   Mgr. Lukáš Láni
Obvod č. 3   Mgr. Milan Moric
Obvod č. 4   Ing. Miroslav Bokes
Obvod č. 5   Anton Gecler
Obvod č. 6    Stanislav Valko
Obvod č. 7    Luboš Vavrinčík

 
Obvod 1 Súpisné čísla
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  383
  25
  25
  26
  27
  28
  28
  32
  33
  34
  35
  36
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  44
  46
  331
  333
  334
  335
  336
  337
 
Obvod 2                         Súpisné čísla
  51
  53
  54
  55
  56
  57
  62
  459
  63
  64
  65
  390
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  81
  82
  85
  86
  88
  89
  90
  388
  91
  92
  94
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  109
  110
 
 Obvod 3  Súpisné čísla
  114
  115
  118
  119
  120
  121
  122
  123
  124
  125
  126
  127
  128
  130
  131
  132
  133
  134
  135
  152
  136
  137
  138
  139
  140
  141
  142
  144
  371
  372
  146
  147
  149
  150
  151
  153
  154
  376
  375
  392
  393
  451
  453
  454
  455
  456
  458
  460
 
Obvod 4
Súpisné čísla
  155
  157
  158
  159
  160
  161
  162
  163
  164
  165
  166
  167
  168
  352
  353
  169
  354
  356
  359
  170
  171
  172
  173
  174
  175
  176
  177
  351
  178
  370
  363
  362
  358
  367
  368
  179
  154
  180
  183
  184
  185
  186
  187
  369
  189
  190
  191
  192
 Obvod 5 Súpisné čísla
  193
  196
  197
  197
  197
  197
  197
  198
  199
  200
  201
  203
  204
  206
  207
  208
  209
  210
  211
  212
  213
  214
  215
  216
  217
  218
  429
  219
  220
  221
  222
  223
  224
  224
  225
  226
  227
  228
  229
  230
  233
  234
  238
  239
  240
  241
  246
  247
  249
Obvod 6  Súpisné čísla
  251
  252
  252
  253
  382
  254
  381
  255
  257
  258
  279
  280
  281
  282
  284
  286
  288
  289
  291
  292
  294
  295
  297
  303
  304
  305
  306
  307
  308
  309
  310
  311
  312
  313
  314
  315
  317
  428
  318
  319
  430
  322
  322
  322
  322
  322
  322
  323
  324
  326
  328
Obvod 7 Súpisné čísla
  260
  433
  261
  262
  263
  264
  265
  267
  268
  269
  269
  269
  435
  270
  270
  271
  271
  272
  273
  274
  275
  277
  278
  400
  387
  401
  402
  403
  408
  437
  438
  439
  440
  441
  442
  444
  445
  446
  447
  443
  448
  449
  346
  350
  422
  338
  340
  342
  344, 326, 328