Left Flag
Right Flag

Legislatívny rámec


Základné právne predpisy týkajúce sa činnosti samosprávy

  • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-18​
 

   
  • Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460
 
  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369
 
  • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-138
 
  • Zákon č. 583/2004 Z. z.Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-583
 
  • Zákon č. 563/2009 Z. z.Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-563
 
 
  • Zákon č. 343/2015 Z. z.Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343
 
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-71
 
  • Zákon č. 50/1976 Zb.Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1976-50
 
 
  • Ďalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú činnosti samosprávy