Left Flag
Right Flag

Obecné symboly


Hrdosť obce je už dlhé roky pretavená do základných symbolov obce - Erbu, pečate a vlajky. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Obec označuje erbom a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánu obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.
 

Erb

 Erb
Erb obce Pernek má v modrom štíte nad zeleným trojvrším strieborné odvrátené radlice  –  čerieslo a lemeš  –  sprevádzané  v strede hlavy a v pravom bočnom mieste zlatou hviezdou, v pravom hornom rohu, pravom dolnom rohu a v srdci zlatým rondelom. Rondelom sa rozumie kruh a symbolizovali sa ním mince.
 

Vlajka

Vlajka
Vlajka obce pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej, žltej, modrej, bielej, zelenej, bielej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
 

Pečať

 pečať
Pečať je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC PERNEK. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade  
s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.
Historickú symboliku obce poznáme podľa odtlačkov obecných pečatidiel. Najstaršie  pochádza zo 16. storočia a jeho odtlačok sa zachoval na dokumente z 30. decembra 1628, uloženom v štátnom archíve v Trnave. Pečať je okrúhla a jej kruhopis znie ( sigillum ) POS(s)ESSIONIS PERNEK, t.j. ( pečať ) obce Pernek. Najstaršia symbolika obce  vychádza z poľnohospodárskej tematiky a možno ju chápať ako zamestnanecký symbol, podobný ako sú napríklad banícke kladivká v erboch baníckych miest. Z pohľadu človeka žijúceho v tých časoch ( v 16. stor. ) sú radlice aj symbolom mieru. Trojvršie evokuje predovšetkým blízke karpatské vrchy. Hviezdy symbolizujú nebeské telesá.
 
 

Posvätenie obecných symbolov
________________________________________________________ 

V nedeľu 12. novembra 2006 vysviackou obecných symbolov  sme zavŕšili naše niekoľkoročné snaženie o získanie ich definitívnej podoby. Celý proces sa niesol v znamení hľadania a získavania informácií v štátnych archívoch. Získané údaje boli podkladom pre  Heraldickú komisiu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, aby nám  schválili dnešnú podobu erbu, pečatidla, vlajky a štandardy starostu.