Left Flag
Right Flag

VZN


Názov Dátum Platnosť
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 6 / 2021 Rokovací poriadok komisií zriadených Obecným zastupiteľstvom obce Pernek 20.12.2021 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 7 / 2021, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia obce Pernek č. 4/2019 a č. 2/2020 15.12.2021 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 5 / 2021, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 2 / 2021 Zásady hospodárenia s majetkom obce Pernek v znení všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 3 / 2021 16.09.2021 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 4 / 2021 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Pernek 20.07.2021 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 3 / 2021, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia obce Pernek č. 1/2020, č. 2/2020, č. 3/2020 a č. 2/2021 20.07.2021 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 2 / 2021 Zásady hospodárenia s majetkom obce Pernek 19.05.2021 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 1 / 2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pernek 26.02.2021 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 11 / 2020, ktorým sa menia a dopĺňajú všeobecne záväzné nariadenia obce Pernek č. 4/2019 a č. 2/2020 16.12.2020 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 10 / 2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 16.12.2020 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 9 / 2020 o miestnej dani za psa, o miestnej dani za predajné automaty a o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje 29.10.2020 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 8 / 2020 o miestnej dani za ubytovanie 29.10.2020 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 7 / 2020 o miestnom poplatku za rozvoj 29.10.2020 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 6 / 2020 o niektorých podmienkach držania a vodenia psov na území obce Pernek 09.09.2020 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 5 / 2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole pre 1. – 4. ročník s materskou školou Pernek a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pernek 02.07.2020 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 4 / 2020 o prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek 02.07.2020 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 3 / 2020 o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Pernek 06.05.2020 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 2 / 2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 11.03.2020 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č.1 / 2020 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Pernek 11.03.2020 Aktuálne
VZN č. 5 / 2019, ktorým sa meni VZN obce o dani z nehnuteľnosti č.5 z 12.11.2014 31.12.2019 Aktuálne
VZN č. 4 / 2019 o poplatkoch za KO a DSO 27.12.2019 Aktuálne
1 2 3 »