Left Flag
Right Flag

Ako správne separovať


Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu.
Z celkového odpadu putuje len asi 6% na recykláciu, 12% končí v spaľovni, 6% sa kompostuje, ale až 76% končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.
 

Ako recyklovať v našej obci

Žlté plastové vrecia :

Sem patria plastové fľaše, obaly z potravín bez hrubých nečistôt, číre farebné fólie,
Farebné fólie, vrecká, igelitové tašky, fľaše a fľaštičky (plastové) z kozmetických a čistiacich prípravkov, tetrapaky obaly ( z mlieka, džúsov a pod.), obaly z jogurtov, obaly z CD, plastové vedrá a podobne.
Mnohé obaly sú objemné, preto treba zmenšiť ich objem napr. zošliapnutím až potom dať do žltého vreca.
Určite do plastov nepatria pneumatiky, duše z bicyklov a iné gumené predmety.
Vývoz robí podľa kalendára vývozu  spoločnosť Tekos spol.sro,  Malacky, ktorá dáva na výmenu aj žlté plastové vrecia. Ak niekto potrebuje je možné si vrecia vyzdvinúť aj na Obecnom úrade.

Zelené kontajnery na sklo :

Do kontajnera so sklom môžete ukladať rôzne sklenené fľaše, sklenené nádoby, poháre, sklenené fľaštičky z kozmetiky či liekov( samozrejme bez plastových a kovových uzáverov sklenené črepy alebo okenné sklo bez rámov.
Do zeleného kontajnera nepatria : zrkadlá , pozlátené a pokovované sklo, žiarovky, žiarivky, drôtené sklo, autosklo, technické sklo, sklo s obsahom chemických látok, TV obrazovky  a monitory, porcelán, keramika, dymové sklo, ani plastové štuplíky a korky zo sklenených fľiaš.
Kontajnery sa nachádzajú rozmiestnené v obci pri Pohostinstve u Zaička, za cintorínom, pri zástavke na hornom konci.

Papier :

Papier triedime suchý a čistý. Recyklovať sa dajú papierové obaly, noviny, časopisy, knihy,
Bez pevnej väzby, zošity, letáky, kancelársky papier, papierové krabice ( zošliapnuté ), rozložené kartóny, katalógy, pohľadnice ba aj krepový papier.
Nepatria sem však nápojové kartóny, silne znečistený či mastný papier, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný papier, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet s výnimkou kartónovej časti, kopírovací papier či termopapier.( používaný najmä na účtenky), mokrý papier rýchlo plesnivie, preto ho netriedime.
Papier je možné odovzdať buď na zbernom mieste v areáli objektu AGROPARTNER, alebo v rámci jarného a jesenného zberu v Základnej škole s MŠ Pernek.
Výťažok z predaja papiera odovzdaného v zbiernom mieste pôjde na účely školy.

Malé batérie :

Zber malých batérii zabezpečuje INSA s.r.o. . Na Obecnom úrade a COOP Jednote Pernek sa nachádza zelený smetný kôš do ktorého je možné v pracovnej dobe odovzdať použité malé batérie zo spotrebičov, hračiek, hodín a podobne.

Elektroodpad :

Elektroodpad a autobatérie je možné priniesť na zberné miesto v areáli objektu AGROPARTNER.alebo po dohode na Obecnom úrade bude odpad odvezený priamo z vášho domu.
V žiadnom prípade ho nevykladajte len tak pred dom, aby neskončil rozobraný v lese a pod.

Jedlý olej :

Použitý jedlý olej  z fritéz a podobne je možné odovzdať v pracovnej dobe na Obecnom úrade na prízemí je označený modrý kontajner spoločnosti LADISCO, ktorá zabezpečuje jeho zneškodnenie. Na OcÚ je možné si vyzdvihnúť lievik na nalievanie oleja do plastových fľiaš alebo bandasiek, ktorá sa dajú do určeného kontajnera, ktorý sa dá naskrutkovať na plastovú fľašu.

Kovové obaly a konzervy :

Na kovové obaly je zabezpečený kontajner červenej farby , umiestnený na zbernom mieste v areáli objektu AGROPARTNER.
 

Pneumatiky:

Pneumatiky je možné doviesť do zberného miesta v areáli objektu AGROPARTNER.


 

Zberné miesto v Perneku

Občania Perneka môžu využívať zberné miesto v areáli AGROPARTNERu.
 
Odovzdať je možné:
- drobný stavebný odpad
- biologicky rozložiteľný komunálny odpad (pokosenú trávu, burinu, drobné konáre, drevné
   piliny). Tento odpad NEmôže byť do kontajnera vkladaný v igelitových vreciach.
- papier
- elektroodpad
- pneumatiky
 
Prevádzka zberného miesta je v areáli AGROPARTNERu (areál družstva).
Prevádzková doba je každú stredu od 16:00 hod do 17:00 hod.
 
Odovzdanie drobného stavebného odpadu je spoplatnené sumou 0,015€/kg. Odovzdanie ostatných odpadov je bezplatné. 
Ak si neviete poradiť s triedením spoločnosť ENVIPAK zriadila webovú stánku www.triedime .sk, alebo sa kľudne opýtajte pracovníkov na OcÚ.