Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Súčasnosť

V roku 2019 sa v obci uskutočnilo viacero investičných aktivít. Z nich najvýznamnejšie sú:

Kanalizácia

V roku 2019 sme pokračovali v prácach na dolnom konci po ľavej strane v smere od Malaciek, konkrétne od domu číslo 8 po dom číslo 24. Bola realizovaná Stoka „A“ v dĺžke 265,9 m. Na tomto úseku bolo vybudovaných 17 kanalizačných odbočiek. Ďalej sa vybudovala časť Stoky „AC“ v dĺžke 65 m, ktorá vedie od súpisného čísla 1 po číslo domu 5. Na Stoke „AC“ boli vybudované štyri kanalizačné odbočky.
Nie na celom úseku bolo možné strojovo realizovať výkopové práce, vzhľadom na kríženie sa, respektíve súbeh trás s podzemnými vedeniami. V týchto miestach bolo nutné výkopy robiť ručne.
Po ukončení zásypu ryhy sa robila spätná úprava poškodených povrchov komunikácií a spevnených plôch za použitia zámkovej dlažby.
Celkové náklady na tieto práce boli 189 088,06 €. Z Environmentálneho fondu obec získala finančné prostriedky vo výške 179 633,64 €. Spolufinancovanie obce bolo 9 454,42 €. Ako možno vidieť, dielčie prideľované dotácie na kanalizáciu sú vzhľadom na celkový rozpočet, ktorý je stanovený na približne 6 500 000 €, veľmi nízke.

Rekonštrukcia domu smútku

Takmer po päťdesiatich rokoch od postavenia domu smútku sme sa v jeseni 2018 pustili do jeho rekonštrukcie. Práce boli dokončené po deviatich mesiacoch, s technickou prestávkou počas zimného obdobia. V rámci tejto komplexnej rekonštrukcie sa obnovil exteriér aj interiér objektu.
Boli vymenené okná, dvere, strešná krytina, žľaby, zvody, dlažba. Spravili sa omietky a vonkajšia fasáda, vymenil a predĺžil sa prístrešok.
V interiéri sa robil nový sadrokartónový strop, nová elektroinštalácia, voda. Vysekali sa pôvodné obklady, pretože budova rokmi klesla a dlažba bola krivá a popraskaná. Boli osadené nové stropné svietidlá a výhrevné infražiaričové telesá, ktoré vydávajú teplo okamžite. Zabudovalo sa nové ozvučenie. Zrekonštruovali sa toalety.
V roku 2018 obec Pernek investovala do rekonštrukcie domu smútku 44 760,66 €. V roku 2019 to bolo 44 328,65 €. Spolu teda rekonštrukcia domu smútku vyšla na 89 089,09 €. Na rekonštrukciu sme v minulosti žiadali financie v rámci Programu rozvoja vidieka. Žiaľ, bezúspešne. Vzhľadom na viaceré závažné technické problémy, ktoré na tejto budove už boli, sme sa rozhodli financovať práce z vlastných prostriedkov.
Rozsiahla rekonštrukcia dodala domu smútku krajší a modernejší vzhľad. Vytvorilo sa tak dôstojné miesto na poslednú rozlúčku s našimi blízkymi.

Revitalizácia priestoru pri dome smútku

dom smútkuObec Pernek sa tento rok zapojila do výzvy Bratislavského samosprávneho kraja na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka. Získali sme finančné prostriedky na revitalizáciu priestoru pri dome smútku.
V rámci tohto projektu sa namiesto pôvodnej už veľmi opotrebovanej asfaltovej plochy položila zámková dlažba. Plochy priliehajúce k domu smútku a ku kostolu boli vyrovnané a vysiate trávou. Na zachytávanie dažďovej vody zo strechy domu smútku sa vybudovala vsakovacia jama. V parku za budovou hasičskej zbrojnice boli osadené lavičky z agátového dreva a vysadené nové dreviny, jarabina vtáčia a lipa malolistá.
Na projekt Revitalizácia priestoru pri dome smútku sme získali dotáciu 7 750 €. Celkové náklady na projekt boli 11 739,59 €. Spolufinancovanie obce bolo vo výške 3 989,59 €.

Vybudovanie Fit-parku a osadenie mobiliáru v priestore záhrady bývalej Drevenice

Fit parkVďaka finančnej podpore Nadácie SPP sa tento rok podarilo revitalizovať záhradu bývalej Drevenice, vybudovať tu Fit-park a osadiť mobiliár (lavičky, smetné koše). Záhrada bola zanedbaná a zarastená náletovými drevinami a kríkmi. V prvom kroku sme vypílili náletové dreviny, vytrhali pne a korene, vykonali terénne úpravy. Ďalej sa vybetónovali pätky, na ktoré sa osadila workoutová zostava a prvky vonkajšieho fitnessu. Urobili sme finálnu úpravu pôdy a výsev trávnika. Posledným krokom bolo osadenie lavičiek a smetných košov.
Celková výška investície činila 11 257,10 €, z toho finančná podpora z Nadácie SPP bola 10 080,00 € a spolufinancovanie obce bolo vo výške 1 177,10 €.
Časť prác, čistenie priestoru, príprava pôdy a výsev trávnika, osadenie lavičiek a smetných košov, sa realizovali formou brigád.
Týmto by sme sa radi poďakovali všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii tohto projektu. Veríme, že sme vybudovali priestranstvo nielen na športové aktivity, ale aj na príjemné stretávanie sa občanov.

Škola

Investovali sme do najnutnejších opráv v budove a v areáli školy. Práce sa dotkli hlavne škôlkarskej časti, kde sa vykonali oprava omietok a maľovanie v triedach. Čo sa týka exteriéru, vo vjazde do areálu školy sa položila nová zámková dlažba. Na školskom dvore sa opravili časti, kde nastal pokles dlažby. Náklady na opravy boli 4 467,30 €.

Merače rýchlosti

Od spoločnosti CRH (Slovensko) a.s. (cementáreň Rohožník) sme získali finančný dar 4 000 € na zakúpenie 2 ks meračov rýchlosti, ako kompenzáciu za zvýšenú intenzitu premávky počas rekonštrukcie cesty Rohožník-Malacky. Tieto merače boli inštalované na obchádzkovej trase, jeden na vstupe od Malaciek a druhý na vstupe od Kuchyne. Je možné z nich robiť štatistiky intenzity prejazdu vozidiel a prekračovania rýchlosti. Ich výstupom chceme podoprieť aj naše ďalšie plánované kroky spojené so zvyšovaním bezpečnosti dopravy v našej obci.

Technika na zimnú údržbu chodníkov

V roku 2018 nadobudla účinnosť novela Zákona o pozemných komunikáciách. Podľa tejto novely prešla povinnosť starať sa o údržbu chodníkov na ich vlastníkov alebo správcov. Obec Pernek má vo vlastníctve cca 4 km chodníkov, pričom všetky vedú pozdĺž ciest II. triedy. Zimnú údržbu týchto chodníkov je možné bez náležitej techniky zabezpečiť len veľmi problematicky. V rámci individuálnych dotácií Bratislavského samosprávneho kraja sme podali žiadosť o podporu formou dotácie vo výške 5 000 €. Táto žiadosť bola vyhodnotená ako neúspešná. Preto sme sa rozhodli zakúpiť techniku, t. j. malotraktor s posýpačom a snežným pluhom, z vlastných zdrojov. Pri traktore bola limitujúcim faktorom jeho šírka. Podarilo sa nám zaobstarať traktor s celkovou šírkou 105 cm a dobrou ovládateľnosťou. Náklady na jeho kúpu boli 16 800,00 €.
V budúcnosti plánujeme k nemu dokúpiť ďalšie prídavné zariadenia, aby bolo jeho využitie čo najefektívnejšie počas celého roka.

Sociálne zariadenia v budove telovýchovnej jednoty

V rámci dotačnej schémy Územné dotácie Bratislavského samosprávneho kraja naša obec získala dotáciu vo výške 2 409,00 € na projekt Obnova sociálneho zariadenia v budove telovýchovnej jednoty. Pôvodné sociálne zariadenia boli už vo veľmi zlom technickom stave. Podarilo sa zrekonštruovať pánske a dámske toalety, dať nový obklad a dlažbu, nové toaletné misy, umývadlá a novú elektroinštaláciu. V sprchách sa namontovali nové sprchové systémy a batérie. Celkové náklady na tento projekt boli 2 577,20 €, spolufinancovanie obce bolo vo výške 168,20 €.

 


hore