Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Prihlásenie na trvalý pobyt občania SK

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.
Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.
 

Potrebné doklady:

 • Vlastník domu (bytu):
  • platný občiansky preukaz
  • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve nehnuteľnosti (LV)
 • Manžel/manželka, dieťa do 15 rokov:
  • platný občiansky preukaz
  • oznámenie o uzavretí manželstva
  • u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
 • Nájomca domu (bytu):
  • platný občiansky preukaz
  • nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú
 • Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
  • platný občiansky preukaz
  • súhlas všetkých vlastníkov podpísaný pred zamestnancom ohlasovne s originálom listu vlastníctva

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.

Cudzinci riešia prihlásenie, odhlásenie na všetky druhy pobytov na príslušnej cudzineckej polícii.

 

Správny poplatok:

Bez správneho poplatku - 0 € 

Doba vybavenia:  Na počkanie 

 

Vybavuje:

Dana Mičeková

tel.: +421 34 778 41 23

mail: evidencia@pernek.skdana.micekova@pernek.sk


hore