Menu
Obec Pernek
ObecPernek

Vitajte
v obci Pernek

rozšírené vyhľadávanie

Prihlásenie na prechodný pobyt občania SK

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava. Občania sú povinní do 10 dní od začiatku pobytu hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní (max. 5 rokov).

Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.
Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.
 

Potrebné doklady:

 • Vlastník domu (bytu):
  • platný občiansky preukaz
  • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve nehnuteľnosti (LV)
 • Manžel/manželka, dieťa do 15 rokov:
  • platný občiansky preukaz
  • oznámenie o uzavretí manželstva
  • u dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
 • Nájomca domu (bytu):
  • platný občiansky preukaz
  • nájomná zmluva s overenými podpismi vlastníkov nehnuteľnosti, s uvedením doby nájmu     - max. 5 rokov.
 • Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
  • platný občiansky preukaz
  • súhlas všetkých vlastníkov podpísaný pred zamestnancom ohlasovne s originálom listu vlastníctva

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.

Cudzinci riešia prihlásenie, odhlásenie na všetky druhy pobytov na príslušnej cudzineckej polícii.

Správny poplatok:

Bez správneho poplatku - 0 € 

Doba vybavenia:  Na počkanie 

 

Vybavuje:

Dana Mičeková

tel.: +421 34 778 41 23

mail: evidencia@pernek.skdana.micekova@pernek.sk


hore