Left Flag
Right Flag

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov v prírodnom prostredí

29.03.2022 - Oznamy

Vážení spoluobčania,

v spojitosti s jarným obdobím nastáva čas, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov v prírodnom prostredí.

Tento zvýšený výskyt požiarov v prírodnom prostredí je spôsobený aj činnosťou občanov, najmä pri spaľovaní suchej trávy, lístia, konárov orezaných stromov a kríkov. Nemalý počet požiarov je spôsobený neopatrnosťou pri zakladaní ohňov priamo v lese alebo v jeho tesnej blízkosti.

Netreba zabúdať, že plošné vypaľovanie suchej trávy a iných porastov je zákonom o ochrane pred požiarmi zakázané. Práve pri tejto činnosti hrozí veľmi vysoké nebezpečenstvo vzniku požiaru.

Z uvedených dôvodov Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu vzniku požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz :
- vypaľovania suchej trávy,
- fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- zakladania ohňov v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti, mimo vyhradených ohnísk,
- zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

V prípade zistenia porušenia ustanovení § 14 zákona o ochrane pred požiarmi upozorňujeme, že okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, môže fyzickej osobe uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 € a v priestupkovom konaní až do výšky 331 €.

Na zakladenie ohňov v prírode je potrebné využívať priestory na to určené, napríklad vybudované ohniská. Avšak v prípade ak je okresným riaditeľstvom vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, v žiadnom prípade nezakladať oheň priamo v lese a v ochrannom pásme, čo je 50 m od hranice lesného pozemku, ani na vybudovaných ohniskách.

Veríme, že svojím zodpovedným konaním prispejete k zamedzeniu vzniku požiarov v prírodnom prostredí a tým aj k zníženiu škôd na lesných porastoch.

Za porozumenie ďakuje

Kolektív príslušníkov
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
v Malackách