Left Flag
Right Flag

Zberné miesto pre odovzdávanie odpadu v Perneku

03.06.2018 - Oznamy

Každú stredu od 16:00 hod do 17:00 hod. v priestoroch areálu AGROPARTNER Vážení občania,

počnúc stredou, 13.júna 2018 obec Pernek spúšťa pre svojich obyvateľov novú službu. Občania budú môcť využívať zberné miesto, kde môžu odovzdať:
- drobný stavebný odpad
- biologicky rozložiteľný komunálny odpad (pokosenú trávu, burinu, drobné konáre, drevné piliny, ...)
- papier
- elektroodpad
- drobný kovový odpad (klince, skrutky, reťaze, pílové plátky, odrezky kovových profilov, ...)
- pneumatiky
 
Prevádzka zberného miesta bude v areáli AGROPARTNERu a prevádzková doba bude každú stredu od 16:00 hod do 17:00 hod. Odovzdanie drobného stavebného odpadu je spoplatnené sumou 0,015€/kg. Odovzdanie ostatných odpadov je bezplatné.
 
 
Zároveň upozorňujeme občanov, že spoločnosť TEKOS, spol. s.r.o. si vyhradzuje právo nevyvážať nádobu so zmesovým komunálnym odpadom, v ktorej sa nachádzajú nevhodné zložky komunálneho odpadu. Žiadame občanov, aby do nádoby na zmesový komunálny odpad nevkladali uvedené druhy odpadov: nebezpečné odpady, stavebný odpad, elektroodpad, biologicky rozložiteľný odpad (zelený odpad zo záhrad, popol, ...), vytriedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plast, viacvrstvové kombinované materiály - Tetrapak a pod.) 
V prípade, ak sa v danej zbernej nádobe bude nachádzať "nevhodný" odpad, nádoba bude nevyvezená a označená nálepkou s textom: "Zmesový komunálny odpad obsahuje nevhodný odpad (popol, biologicky rozložiteľný odpad, nebezpečný odpad, ...")
 
Všetky druhy odpadov, vrátane stavebného odpadu a biologicky rozložiteľného komunálneho (pokosená tráva, konáre) je taktiež zakázané ukladať na "ČIERNE SKLÁDKY