Left Flag
Right Flag

Zápis úmrtia do matriky


Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastalo úmrtie. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí na základe Listu o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Potrebné doklady:

  • List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
  • Občiansky preukaz zomrelého
  • Občiansky preukaz žiadateľa o pohrebné
  • Cestovný pas, ak ide o cudzieho štátneho občana
 

Správny poplatok:

Prvý originál úmrtného listu sa vydáva bezplatne 0 €
Za vydanie duplikátu úmrtného listu
5,00 €
Správny poplatok sa vyberá v hotovosti.
 
Doba vybavenia Na počkanie
 

Vybavuje :

 
Meno Telefón Mailová adresa
Dana Mičeková +421 34 778 41 23 evidencia@pernek.sk
dana.micekova@pernek.sk

 
 
 

Súbory na stiahnutie