Left Flag
Right Flag

Výzva na poskytnutie informácie o spôsobe likvidácie odpadových vôd

Obrázok ku správe: Výzva na poskytnutie informácie o spôsobe likvidácie odpadových vôd
18.09.2023 - Obec

    Obec Pernek na základe požiadavky Environmentálnej polície vyzýva domácnosti, priľahlé k vodným tokom a taktiež všetky reštauračné a pohostinské prevádzky na území obce, aby preukázali spôsob likvidácie odpadových vôd. Preukázať spôsob likvidácie odpadových vôd je možné:
  • fotokópiami dokladov o odvoze a likvidácii odpadovej vody zo žumpy za obdobie 1.9.2021 až 31.8.2023 alebo
  • doložením fotokópie rozhodnutia o povolení prevádzkovania malej (domovej) čistiarne odpadových vôd.
    Doklady je potrebné doložiť k prebiehajúcemu konaniu Environmentálnej polície č. PPZ-NCODK-OENV4-2023/054578, týkajúceho sa vypúšťania odpadových vôd do vodných tokov v katastri obce Pernek.
    Výzva sa týka nasledujúcich súpisných čísiel: 384, 210, 209, 208, 207, 206, 204, 203, 201, 198, 197, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 407, 382, 253, 254, 255, 256, 258, 434, 257, 433, 261, 259, 262, 263, 264, 265, 273, 274, 437, 438, 439, 440, 441, 444, 420, 449, 443, 414, 143, 144, 371, 426, 372, 380, 378, 147, 148, 149, 150, 151, 163 a všetkých pohostinských a reštauračných prevádzok v katastri obce Pernek (vrátane Pezinskej Baby).
    Doklady je možné doručiť do podateľne Obecného úradu Pernek alebo zaslať mailom na starosta@pernek.sk do 30.9.2023.

Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie