Left Flag
Right Flag

Výrub drevín - Výzva ZSE a.s.

25.01.2018 - Oznamy

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava Správa energetických zariadení Bratislava

VÝZVA

Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z. z. § 11 odst. 1 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSDIS, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 zák.č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.
 
Orezy drevín v ochrannom pásme elektrických sietí a prevádzok je možné realizovať celoročne do priemeru 5cm. Nad priemer 5cm v období od 1.4. do 30.9. príslušného roku.
Výruby drevín v ochrannom pásme z dôvodu bezpečnej prevádzky elektrických sietí je možné vykonávať v termíne od 01.10. do 31.03. príslušného roku.
Pred vykonaním výrubu je potrebné túto skutočnosť oznámiť orgánu ochrany prírody  okresnému úradu — odbor starostlivosti o životné prostredie. Orgán ochrany prírody je povinný do 15 pracovných dní od doručenia oznámenia vydať stanovisko, že výrub sa môže uskutočniť, alebo rozhodnúť o jeho obmedzení alebo zákaze.
 
V období hniezdenia chránených druhov živočíchov sa výrub a orez drevín nevykonáva.
 
Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.
O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na ZSDIS, a.s. u príslušného špecialistu správy sietí podľa obce.

V Bratislave, 03.01.2018
 

Súbory na stiahnutie