Left Flag
Right Flag

Usmernenie PZ SR - opatrenia COVID- 19

25.06.2020 - Oznamy

V prílohe  - usmernenie týkajúce sa prijatia opatrení na zabránenie
a predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19.