Left Flag
Right Flag

Úradná tabuľa


Názov Dátum Typ Súbor
Plán činnosti VO Záhorie - december 2023 01.12.2023 Verejné vyhlášky, VZN
NÁVRH - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Pernek na I. polrok 2024 29.11.2023 Verejné vyhlášky, VZN
Územné konanie - SOU-P/23/456/059/MF/03 27.11.2023 Verejné vyhlášky, VZN
NÁVRH - Rozpočet obce Pernek na rok 2024 23.11.2023 Verejné vyhlášky, VZN
N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 11 / 2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 22.11.2023 Verejné vyhlášky, VZN
Západosl.distribučná a.s.- výzva pre majiteľov nehnuteľností 22.11.2023 Verejné vyhlášky, VZN
N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 10 / 2023, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 7/2020 o miestnom poplatku za rozvoj 20.11.2023 Verejné vyhlášky, VZN
Zámer o predaji nehnuteľného majetku obce Pernek, ktorého predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa nie je možný 09.11.2023 Verejné vyhlášky, VZN
Zámer o predaji nehnuteľného majetku obce Pernek, ktorého predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa nie je možný 09.11.2023 Verejné vyhlášky, VZN
Poľnohospodárske družstvo Pernek, v likvidácii - výzva 12.03.2018 Verejné vyhlášky, VZN