Left Flag
Right Flag

Škola


Kontaktné údaje

__________________________________________________________________________________________

ZÁKLADNÁ ŠKOLA PRE 1.-4. ROČNÍK S MATERSKOU ŠKOLOU
Pernek 285
0053 Pernek

GPS:  42.22 N, 17,08 E
Zobrazenie na mape:
   Telefón:            034 / 7784121

Facebook:          
https://sk-sk.facebook.com/zspernek/​

__________________________________________________________________________________________

Základná škola je neplnoorganizovaná, máme len ročníky 1. stupňa /vyučuje sa vo dvoch triedach so spojenými ročníkmi/, školský klub  a jednu zmiešanú triedu materskej školy.
Budova, rekonštruovaná v roku 2005,  je situovaná v malebnom údolí Malých Karpát, deti MŠ aj žiaci ZŠ majú blízko do prírody, čo i  využívame na vychádzky a posilňovanie environmentálneho povedomia všetkých. Okrem toho je im k dispozícii aj primerane veľký a upravený, zatrávnený školský areál, na školskom dvore dopravné ihrisko, v priestrannej školskej záhrade preliezačky, šmykľavka aj pieskovisko.
Výchovno – vzdelávací proces sa riadi štátnym vzdelávacím programom ISCED 0, ISCED 1. Vďaka vybaveniu tried ZŠ aj MŠ inovatívnymi interaktívnymi technológiami sme školou modernou a poskytujeme deťom najnovšie poznatky zaujímavou formou.
Spojenie ZŠ s MŠ do jednej budovy je nielen ekonomicky výhodné, ale plní pozitívnu funkciu i pri prechode detí z MŠ do 1. ročníka ZŠ, deti z MŠ často navštevujú priestory ZŠ, počas roka mávame spoločné aktivity – karneval, besiedky pre rodičov, oslavy MDD, spoločné divadelné predstavenia a výchovné koncerty a i., preto namiesto stresu z nástupu do školy, sa na ňu tešia.
Každoročne organizujeme zber papiera, zber bateriek, týmto zberom druhotných surovín taktiež  prispievame k zvyšovaniu environmentálneho povedomia našich detí.
Škola je zapojená do programov Školské ovocie a Školské mlieko.
Spolupracujeme aj s obecným úradom, zúčastňujeme sa s kultúrnymi programami detí na obecných podujatiach  Dňa matiek, Mesiaca starších. Obec nám zapožičiava KD Pernek na školské plesy, besiedky pre rodičov. Máme tiež dobrú spoluprácu so ZUŠ Lozorno a okolitými základnými školami. Vysoko oceňujeme i spoluprácu škola – rodičia, ktorá nám pomáha revitalizovať a udržiavať naše zariadenie v kondícii.
Veľkosť školy nás kvalifikuje na školu rodinného typu a umožňuje vysoko individuálny prístup ku každému žiakovi.
Pre žiakov organizujeme každoročne školu v prírode, sprostredkúvame divadelné vystúpenia, výchovné koncerty a návštevy rôznych iných umelcov v našom zariadení.
Podnikáme i aktivity mimo školy, výlety, návštevy divadiel a múzeí.
Ponúkame žiakom i záujmové vzdelávanie - krúžok anglického jazyka a počítačový krúžok.
Škola je zariadenie s právnou subjektivitou.
Tvoria ju 4 organizačné jednotky :
1. Základná škola pre 1. – 4. ročník (ZŠ)
2. Školský klub detí (ŠKD)
3. Materská škola (MŠ)
4. Školská jedáleň (ŠJ)
 
Zariadenie má 9 zamestnancov :
Hricová Silvia, Mgr., riaditeľka školy
Išpoldová Tatiana, Mgr., učiteľka ZŠ
Jungová Barbora, Mgr. vychovávateľka ŠKD, vedúca ŠJ
Naď Milan, Mgr., vdp., vyuč. Náboženskú výchovu
Petríková Marcela, Mgr., zástupkyňa riaditeľky pre MŠ
Pirušová Marcela, Mgr., učiteľka MŠ
Szabóová Janette, kuchárka ŠJ
Kopáčová Lenka, upratovačka a školníčka
Žáčková Anna, ekonómka
 
 
 
                                                                                                                                     Autor: Mgr. Silvia Hricová 
 
 

Súbory na stiahnutie