Left Flag
Right Flag

Sadbová úprava

11.01.2022 - Oznamy

. Druhým podaným projektom V rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka bol projekt Sadbová úprava v obci Pernek. Tu sme žiadali 8.200,00 € a schválených nám bolo 4.700,00 € s povinným 25% spolufinancovaním. Za tieto finančné prostriedky sa podarilo zrealizovať výsadbu na siedmych zelených pásoch vedľa cesty v smere na Malacky a taktiež ostrovček na križovatke. Vzhľadom na to, že sa tu nachádzala nevyhovujúca zemina, túto bolo potrebné najprv vybrať a nahradiť novou, kvalitnou zeminou. Ďalej sa podarilo osadiť mobiliár a pripraviť na výsadbu ďalšie 4 ostrovčeky. Celkové náklady na projekt boli vo výške 7.715,49 €, z toho spolufinancovanie obcou 3.015,49 €.