Left Flag
Right Flag

Rozhodnutie zriaďovateľa

Obrázok ku správe: Rozhodnutie zriaďovateľa
07.02.2021 - Oznamy

Obec Pernek, zastúpená starostom obce Ing. Martinom Ledníkom, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení podľa ust. §6 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
 

rozhodlo, že vzdelávanie v Základnej škole pre 1.-4. ročník s materskou školou Pernek pokračuje dištančnou formou vzdelávania.