Left Flag
Right Flag

Pernecké pozemkové spoločenstvo


V Perneku pôsobí Pernecké pozemkové spoločenstvo (skrátene PPS), ktoré je spoločenstvom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v katastrálnom území Pernek. PPS bolo založené v roku 2016 podľa zákona č. 97/2013 Z. z. Členmi PPS, takzvanými podielnikmi, sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. PPS je podnikateľským subjektom podľa § 2 ods. (2) písm. c) Obchodného zákonníka. PPS je právnickou osobou, ktorá sa okrem všeobecne záväzných právnych predpisov riadi Zmluvou o pozemkovom spoločenstve vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v katastrálnom území Pernek a Stanovami Perneckého pozemkového spoločenstva. PPS je zapísané v registri pozemkových spoločenstiev Okresného úradu Malacky vo vložke č. R-0026/MA.

Spoločná nehnuteľnosť v katastrálnom území Pernek pozostáva z parciel, ktoré sú evidované Katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky na listoch vlastníctva č. 1420, 1731 a 1732. Celková výmera spoločnej nehnuteľnosti v katastrálnom území Pernek je 135 ha, z toho tvorí 73 ha hospodársky les. Zvyšnú výmeru prevažne tvoria poľnohospodárske pozemky. Uvedené výmery nemusia byť konečné, nakoľko ešte nie sú právoplatne ukončené konania o uplatnených reštitučných nárokoch podľa zákonov č. 229/1991 Zb. a č. 503/2003 Z. z.
Predchádzajúce Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo v Perneku neprispôsobilo svoje právne pomery ustanoveniam zákona č. 97/2013 Z. z., a preto bolo ku dňu 1.7.2014 zrušené.

Na obnovení pozemkového spoločenstva v obci Pernek sa podieľali zástupcovia právnických osôb, ktoré sú spoluvlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti v katastrálnom území Pernek, a to: URBICOM, a. s., Bratislava a AGROPARTNER, spol. s r. o., Plavecké Podhradie. Okrem nich prispeli ku znovuzaloženiu pozemkového spoločenstva aj drobní vlastníci spoločnej nehnuteľnosti združení v Perneckom pozemkovom občianskom združení, Pernek, ktorých zastupovali členovia výboru tohto združenia.
Na rokovaní vyššie uvedených zainteresovaných právnických osôb konanom v zasadačke Obecného úradu v Perneku dňa 23.4.2015 bol ustanovený za účasti zástupcu Slovenského pozemkového fondu prípravný výbor  pozemkového spoločenstva, ktorý sa ujal organizácie ustanovujúceho zhromaždenia a prípravy návrhov zmluvy o spoločenstve a stanov Perneckého pozemkového spoločenstva.
Ustanovujúce zhromaždenie Perneckého pozemkového spoločenstva zasadalo v zmysle § 15 ods. (2) zákona č. 97/2013 Z. z. formou dvoch  čiastkových schôdzí.
Prvá čiastková schôdza zhromaždenia Perneckého pozemkového spoločenstva sa uskutočnila dňa 16.12.2015 v zasadačke Obecného úradu v Perneku. Zúčastnili sa jej predovšetkým právnické osoby, ktoré sú podielnikmi, a zástupca Slovenského pozemkového fondu.

urbar1
Prvá čiastková schôdza zhromaždenia Perneckého pozemkového spoločenstva
 
Druhá čiastková schôdza zhromaždenia Perneckého pozemkového spoločenstva sa uskutočnila dňa 31.1.2016 v sále Kultúrneho domu v Perneku. Na túto schôdzu boli pozvaní podielnici – fyzické osoby.

urbar2
Druhá čiastková schôdza zhromaždenia Perneckého pozemkového spoločenstva
 
 
Na ustanovujúcom zhromaždení boli zákonom stanovenou nadpolovičnou väčšinou hlasov schválené základné dokumenty Perneckého pozemkového spoločenstva a zvolení členovia výboru a dozornej rady spoločenstva. O založení spoločenstva a voľbe členov orgánov spoločenstva boli vyhotovené notárske zápisnice.
Okrem toho ustanovujúce zhromaždenie schválilo uznesenie o záležitostiach, ktoré spoločenstvo bolo nevyhnutné vykonať, ako pôsob hospodárenia spoločenstva, špecifické úkony vyplývajúce z aktuálneho plánu starostlivosti o les, o prenájmoch, o spôsobe vyriešenia situácie v súvislosti s ťažbou a podobne.
Pernecké pozemkové spoločenstvo bolo zapísané do registra pozemkových spoločenstiev Okresného úradu Malacky dňa 10.8.2016. Tento deň je dňom vzniku Perneckého pozemkového spoločenstva.
Počnúc vznikom PPS vykonáva jeho výbor kroky smerujúce k reálnemu podnikaniu na spoločnej nehnuteľnosti. Veľmi obmedzujúcou skutočnosťou je, že doteraz nebol schválený program starostlivosti o lesy (PSL) pre lesný celok Lozorno na obdobie r. 2017-2026, takže PPS zatiaľ ťažbu neuskutočňuje. Až po schválení PSL bude možné začať reálne podnikať formou predaja drevnej hmoty.
Výročné zasadnutie zhromaždenia PPS sa konalo dňa 5.3.2017 v Kultúrnom dome v Perneku.

urbar3
 

Autor:  Ing. Vladislav Chaloupka
predseda Perneckého pozemkového spoločenstva
13.4.2017