Left Flag
Right Flag

Oznam - dobrovoľný požiarny zbor Pernek

07.10.2020 - Oznamy

Relácia: Zimné vykurovacie obdobie

Vážený občania.

S príchodom chladnejších dní, začíname v našich domácnostiach pripravovať' na zimnú sezónu vykurovacie telesá. Skôr ako začneme intenzívne kúriť', mali by sme začať' tým, že riadne vyčistíme a vymetieme komín. Túto povinnosť- nám ako majiteľom nehnuteľnosti ukladá vyhláška MV SR č.401/2007.
 
Vykurovacie obdobie je časové obdobie, kedy je nebezpečenstvo vzniku požiaru vyššie. Najčastejšie zisťovanie nedostatkov sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies. nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami. ponechanie detí bez dozoru. odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach. do horľavých nádob a podobne.
 
Dôležitá je prevencia preto vám ponúkajú niekoľko rád na ktoré by ste počas vykurovacieho obdobia nemali zabúdať':
  • neprekuruje vykurovacie telesá, neskladujte a nasušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru
  • nepoužívajte na rozkurovanie horľavé kvapaliny, najmi 'benzín, petrolej, či denaturovaný lieh
  • dbajte na to, aby vykurovacie telesá sporáky boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov
  • dbajte na to aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžaduje trvalý dozor, napríklad spotrebiče bez regulácie
  • dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín. kovových tlakových nádob na propán- bután, tuhé paliva a iné materiály