Left Flag
Right Flag

NÁUČNÝ CYKLOCHODNÍK OKOLÍM PERNEKA

04.01.2022 - Oznamy

.
 V rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy sa obec Pernek zapojila do výzvy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka s projektom Náučný cykloturistický chodník okolím Perneka. Žiadali sme o dotáciu vo výške 9.150,00 €. Z tejto čiastky nám bolo schválených 8.000,00 € s povinným 25 % - nám spolufinancovaním obcou.

Samotnej realizácii predchádzal pomerne zložitý schvaľovací a povoľovací proces. Z tejto dotácie sme zrealizovali kompletné cyklistické značenie, osadenie tabúľ náučného chodníka, lavičiek, smetných košov a cyklostojanov. Náklady na projekt boli vo výške 11.194,74 €, čiže spolufinancovanie obcou bolo vo výške 3.194,74 €. V tejto súvislosti chcem poďakovať členom O.Z. Pernecké ONÉ, Malokarpatskému baníckemu spolku a taktiež ďalším dobrovoľníkom, ktorí výrazne pomohli s realizáciou tohto projektu. Veríme, že prispeje k zatraktívneniu našej obce a zvýšeniu povedomia návštevníkov, turistov ale aj domácich obyvateľov o jej histórii ale aj súčasnosti.