Left Flag
Right Flag

Lekári


S myšlienkou spracovať príspevok o lekároch pochádzajúcich z Perneka prišiel MUDr. Ján Tedla. Jemu vďačíme aj za aktívny osobný prístup pri zhromažďovaní informácií.

MUDr. Ján Drahoš

DrahošJán sa narodil 4.9.1911 v Perneku ako druhé dieťa Františke a Martinovi Drahošových. V rodnej dedine vychodil Ľudovú školu. Zmaturoval na Reálnom gymnáziu v Bratislave. V roku 1941 bol promovaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a nastúpil na 1. internú kliniku pod vedením akademika Dérera. Základnú vojenskú službu absolvoval vo Vojenskej nemocnici v Ružomberku, kde sa následne aj oženil. V roku 1944 sa vrátil na rodné Záhorie, do Zohoru, kde pôsobil ako obvodný lekár, pretože vždy hovoril „já sem Záhorák a scem léčiť Záhoráku“. Vtedajšie spoločenské obdobie bolo veľmi ťažké – druhá svetová vojna, následne normalizácia. Bol zodpovedný za veľký obvod, do ktorého spadal: Pernek, Jabloňové, Lozorno, Zohor, Vysoká pri Morave. Navyše pôsobil ako závodný lekár pre železničiarov. V rámci svojej lekárskej praxe robil takmer všetko, chodil rodiť deti, naprával vykĺbené ramená, očkoval deti v školách, robil detského, dorastového a aj športového lekára. Vo svojej ambulancií rezal a čistil abscesy, šil rozbité hlavy, trhal zuby, zisťoval žlčníkové kamene. Za svojimi pacientmi chodil často aj domov, najskôr na voze, v zime na saniach, neskôr na motorke, aute. V roku 1950 mu zoštátnili ambulanciu a stal sa štátnym obvodným lekárom v OUNZ Bratislava – vidiek pre Zohor a Vysokú pri Morave. V roku 1956 odišiel Ján Drahoš do NsP Malacky robiť závodného lekára pre podnik Nafta Gbely a obvodného lekára v Malackách. Na tomto poste zostáva až do svojho dôchodku –1982. MUDr. Ján Drahoš zomrel v roku 1986, pochovaný je na cintoríne v Zohore.
    Láska k ľuďom a svojmu povolaniu priniesla svoje ovocie v tom, že si ešte aj dnes, 26 rokov po jeho smrti, na neho jeho pacienti s láskou spomínajú, položia kvety na hrob. V rodine začal lekársku tradíciu a latku nastavil vysoko, už niekoľko generácií lekárov sa snaží túto latku preskočiť.
 

MUDr. Ján Tedla

TedaNarodil sa 24. februára 1930 v Perneku ako najstarší syn Jozefa a Márie Tedlovej, rodenej Bartalskej. Mal dvoch bratov Alojza a Ľudovíta. Ľudovú školu vychodil v Perneku, následne pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Bratislave, kde v roku 1950 maturoval. V rokoch 1950 až 1956 študoval na Lekárskej fakulte UK. Za vysokoškolským diplomom sa skrývali dobré znalosti anatómie, ktoré získal ako demonštrátor na katedre anatómie pod vedením MUDr. Štekláčovej a prof. Kratochvíla. Rád spomína na svoje začiatky v medicíne na chirurgickom oddelení a na ORL oddelení v nemocnici v Skalici. V roku 1959 po atestácií I. stupňa z otolarygológie ukončil svoje pôsobenie v Skalici. S manželkou Irenkou – detskou lekárkou sa usadili v Malackách. MUDr. Tedla v nemocnici v Malackách zriadil prvú ORL ambulanciu pre deti a dospelých. Pri ambulantnej praxi si udržiaval chirurgickú zručnosť v tzv. klinický deň na ORL oddelení v nemocnici v Skalici, neskôr u profesora Lajdu na klinike v Bratislave. V roku 1969 získal atestáciu II. stupňa z otolaryngológie. Roku 1972 pri otvorení novovybudovanej nemocnice v Malackách inicioval požiadavku na vytvorenie samostatného lôžkového ORL oddelenia. V roku 1973 bolo zriadených 22 lôžok pre pacientov s chorobami ORL. Pod vedením MUDr. Tedlu ORL oddelenie poskytovalo zdravotnú starostlivosť pre oblasť bývalého okresu Bratislava vidiek, ktoré malo 150 tisíc obyvateľov. Na oddelení vychoval 7 mladých otolaryngológov. Pri práci vždy vládla dobrá nálada a súdržnosť, dobré kolegiálne vzťahy, čo pozitívne vnímali aj pacienti.
V roku 1979 bol menovaný do funkcie riaditeľa NsP Malacky, pričom absolvoval atestáciu z Organizácie a sociálneho lekárstva. Nasledujúcich 11 rokov vo funkcií riaditeľa a primára bolo pracovne namáhavých, ale úspešných v práci aj v súkromní. V nemocnici to bolo obdobie rekonštrukcie budovy zámkuPálfyovcov a iných objektov, výstavba parku v okolí, obdobie dobre zohratých pracovných tímov s dobrými pracovnými výsledkami a hlavne dobrými kolegiálnymi vzťahmi.  V súkromí s manželkou vychoval troch vysokoškolsky vzdelaných synov a najmladšiemu odovzdal lásku k medicíne a otalaryngológií. Venuje sa problematike onkologických pacientov. Jedna z vnučiek sa taktiež rozhodla ísť v dedových šľapajach a študuje medicínu. Jeho ďalší dvaja synovia (Ľubomír a Vladimír) zastávajú zodpovedné vedúce funkcie v priemyselných podnikoch na Záhorí. 
Desaťročie na dôchodku mu neubralo na vitalite a intenzívne sa venuje svojej veľkej rodine, pomáha pri výchove svojich vnúčat a pravnúčat. Konečne má dostatok času na svoje rozmanité záľuby, prácu v záhrade, ovocinárstvo, čítanie, stretávanie sa s priateľmi, sledovanie diania v spoločnosti.
 

MUDr. Štefan Živica

ŽivicaŠtefan je ročník 1933, po absolvovaní Gymnázia v Malackách, išiel študovať na Lekársku fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Po promócií nastúpil na „umiestenku“ do Nemocnice s poliklinikou Myjava. Odbornú kvalifikáciu z gynekológie a pôrodníctva I. a II. stupňa absolvoval v Bratislave u profesora Dlhoša. Po krátkom pôsobení na chirurgickom oddelení bol dočasne „prevelený“ na gynekologycko-pôrodnícke oddelenie, kde vykonával zástupcu primára. Táto dočasnosť, ako to už z histórie poznáme, trvala do roku 1993, kedy MUDr. Živica prešiel pracovať ako ambulantný gynekológ na Polikliniku do Senice. Ako tvrdý nepriateľ ukončenia života umelým prerušením tehotenstva mal v minulosti s týmto postojom viacero nepríjemností. Počas pôsobenia na gynekologicko – pôrodníckom oddelení sa zameral fyziologické vedenie pôrodu, ak však bol vážny dôvod nebránil sa ukončiť pôrod operačným riešením. MUDr. Živica má troch chlapcov, syn Andrej pokračuje v jeho šľapajach.
Dnes už ako dôchodca chodí na chalupu, kde sa rád opaľuje. Ale tiež usilovne pracuje na rekonštrukcií chalupy a úprave záhrady. Venuje sa poľovníctvu, ktoré spája s príjemnými prechádzkami v prírode.
Doktor Živica želá svojim perneckým kolegom veľa zdravia a radosti zo života.
 

MUDr. Emil Drahoš

Emil DrahošEmil Drahoš sa narodil 1.10.1942 v Perneku v robotníckej rodine. Otec František Drahoš, matka Mária Drahošová, rodená Zaíčková.  Po vychodení Základnej školy v Perneku a Kuchyni, v roku 1959 ukončil maturitnou skúškou Jedenásťročnú strednú školu v Malackách. V rokoch 1959 až 1965 Emil Drahoš študoval ako vojenský poslucháč na Lekárskej fakulte v Hradci Králové. Štúdium ukončil promóciou na Karlovej univerzite v Prahe.  V rokoch 1965 až 1967 pôsobí ako lekár na postgraduálnom školení vo Vojenskej Nemocnici Jaroměř. 1967 až 1975 je hlavným lekárom VÚ 8014 Sereď. Od roku 1975 do 1977 pôsobí ako sekundár chirurgického oddelenia Vojenskej nemocnice Ružomberok. 1977 – 1984 ordinár pre urológiu chirurgického oddelenia VN Ružomberok. 1984 – 1986 je zástupca náčelníka chirurgického oddelenia VN Ružomberok pre ambulanciu. 1986 – 2001 pôsobí ako zástupca primára chirurgického oddelenia VN Ružomberok.  V roku 1969 po 6 mesačnej stáži na internej klinike v Hradci Králové zložil atestáciu I. stupňa z vnútorného lekárstva. V roku 1978 zložil atestáciu I. stupňa z chirurgie . V roku 1984 zložil atestáciu z chirurgie II. stupňa.  Ako autor a spoluautor publikoval odborné práce, prednášal na mnohých odborných seminároch. Podieľal sa na vydaní odborných učebných textov pre vojenských potápačov. Na rôznych odborných zjazdoch a konferenciách s medzinárodnou účasťou odprednášal 13 vlastných prác. V roku 1964 sa oženil. S manželkou Irenou mali 2 dcéry. Dcéra Irena je povolaním zdravotná sestra, dcéra Renáta je zástupca primára Nerotatovenerologického oddelenia a primára imunologickej ambulancie ÚVN Ružomberok. MUDr. Emil Drahoš počas celého svojho zamestnania v odbornej a riadiaco-organizačnej práci dosahoval výborné výsledky, o čom svedčili hodnotenia jeho nadriadených. Dňa 31.12.2001 bol na vlastnú žiadosť prepustený zo služobného pomeru profesionálneho vojaka. Ďalej však pracoval ako skúsený chirurg a štatutárny zástupca primára chirurgického oddelenia ÚVN Ružomberok. Od 1.1.2002 do konca roka 2006 pracoval ako revízny lekár vo VN Ružomberok.
Po ťažkej chorobe Emil Drahoš zomrel 21.1.2010.
 

MUDr. Viktor Masarovič

Viktor pochádza zo štyroch súrodencov, manželia Štefánia a Viktor Masarovičoví sa konečne v roku 1946 dočkali svojho vytúženého syna. Po absolvovaní Základnej školy v Perneku a Kuchyni, študoval na gymnáziu v Bratislave. Od ukončenia štúdií na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pôsobí ako chirurg v Českej republike. Nakoľko MUDr. Viktor Masarovič nedodal podklady k spracovaniu svojho životopisu, je informácia o ňom len v tejto krátkej forme.
 

MUDr. Jozef Lacka, PhD.,MBA

Narodil sa 13. marca 1969 ako tretie z piatich detí Cecíle Lackovej rodenej Šteffekovej a Františka Lacka. V Perneku získal základné životné postoje. Život v Perneku je ťažký, ale pekný. Jeho detstvo je poznačené perneckými kopcami, dolinami . Veľký vplyv na jeho mladý život mal dôstojný pán Anton Srholec – kňaz srdcom aj životom. Mnohí pamätajú ako Jožko od ranného detstva miništroval a čítaval pri omšiach. Podľa jeho slov jeho rodičia dodnes spomínajú , že raz prišiel domov s plačom, keď mu v škole povedali, že veriaci nesmú študovať a pýtal som sa ich: „Čo len som mňa bude, keď nebudem môcť študovať?“ Na základnú školu chodil v Perneku so svojimi rovesníkmi, na ktorých si stále rád spomínam. Po piatom ročníku základnej školy ho vybrali do matematickej triedy v Malackách. Po jej ukončení študoval na gymnáziu takisto v Malackách. Počas štúdia začal športovať. Spolu so svojim spolužiakom Bohumilom Antálkom vybojovali titul Majstri Slovenskej republiky v turistickom brannom preteku. Takisto boli aj druhý v Česko-Slovensku. Medicínu chcel študovať od detstva. Sen sa mu splnil v roku 1993, kedy promoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Starostlivosť o chorých, vyučovanie - ako je snaha o poznanie, ho priviedli k vedeckej hodnosti Kandidát lekárskych vied, ako aj k titulu hosťujúci docent Trnavskej Univerzity. Získal špecializáciu z vnútorného lekárstva a diabetológie. Priučil sa tiež k ekonomickým vedám a získal titul Master of Business Administration.
 
Pôsobil aj vo farmaceutickom priemysle ako medicínsky manažér na Slovensku a aj vo Viedni ako medicínsky riaditeľ pre Strednú a Východnú Európu, Rusko, Turecko, Izrael a Subsaharskú Afriku.
 
V súčasnosti ako lekár, diabetológ, pôsobí v Trnave a v Bratislave. Krátka citácia slov MUDr. Lacku: „V živote som stretol veľmi veľa vzácnych ľudí, učiteľov a priateľov. Všetkým ďakujem zato, čo ma naučili. Keď v ambulancii stretnem rodákov, vynoria sa mi príjemné spomienky z detstva a spolu si zaspomíname...“
 
 
                                                                       Autor: MUDr. Ján Tedla
                                                                                   Ing. Zuzana Zajičková, MBA