Hlavné menu

Kto je tu ??

Samospráva obce
 

Súčasná samospráva našej obce sa snaží vytvárať pre občanov priestor pre zapojenie sa do verejného života a rozhodovania. Pri čítaní tejto časti sa dozviete bližšie informácie o členoch nášho Obecného zastupiteľstva a ich práci.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky, posledné komunálne voľby sa konali   2.12.2006. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo v Perneku má 7 poslancov, schádza sa podľa potreby.
Poslanci prijímajú všeobecne záväzné nariadenia obce, čím rozhodujú o základných otázkach života obce.


Orgány obce, ako to vyplýva z ústavy  a zo zákona o obecnom zriadení, sú len dva a to:

  • obecné zastupiteľstvo
  • starosta obce


Kompetencie obce sú dané:

  • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 - 71)
  • zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
  • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností

 

 

Reklama

slovaklines.png
 

Vyhľadaj

© 2017 PERNEK
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.