Hlavné menu

Kto je tu ??

Orgány obce

Orgánmi obce sú:

a) obecné zastupiteľstvo,
b) starosta obce (ďalej len "starosta").

Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

 

 

 

Starosta obce:

Meno, Priezvisko, Titul: František Bokes

Ukončené vzdelanie: stredoškolské s maturitou

 

Životopis:

Stav: Ženatý, 2 deti

Dátum narodenia: 04. 08. 1952, Pezinok

 

Vzdelanie:

1958 – 1967 Základná škola

1967 – 1971 ZŤS Malacky – odbor nástrojár

1977 – 1982 Stredná poľnohospodársko technická
škola v Bernolákove,ukončená maturitnou skúškouZamestnania:

1972 – 1976 ZŤS Malacky – sústružník, brusič kovov

1976 – 1990 JRD Podhorie v Lozorne – sústružník v opravárenstve
poľnohospodárskych strojov, obsluha sušiarenských zariadení

1990 – 1994 Poľnohospodárske družstvo Pernek – sústružník
v opravárenstve poľnohospodárskych strojov,
obsluha pozberovej linky obilia

1990 – 1994 Poslanec Obecného zastupiteľstva

1994 – Obecný úrad Pernek – starosta obce

 

 

Úlohy starotu obce vyplývajú z ustanovení § 13 Zákona o obecnom zriadení.
Starosta obce
  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a mobecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva správu obce,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
  • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce,
  • je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce,
  • je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch,
  • môže pozastaviť výkon obecného zastupiteľstva.

Pri konštituovaní funkcie starostu obce zákon kladie dôraz na skutočnosť, že starosta vykonáva záležitosti, o ktorých rozhodlo a rozhoduje obecné zastupiteľstvo a záležitosti, o ktorých rozhodli obyvatelia obce priamo v miestnom referende.

Ústavou Slovenskej republiky ani zákonom o obecnom zriadení nie je rozčlenená pôsobnosť obce medzi starostu a obecné zastupiteľstvo.
Starosta obce v zásade rozhoduje v tých istých veciach ako obecé zastupiteľstvo, koná tak najmä v prípravnej a výkonnej fáze. V oblastiach, kde rozhoduje výlučne obecné zastupiteľstvo sa starosta musí podriadiť rozhodnutiu obecného zastupiteľstva. Avšak zákon o obecnom zriadení (§13 ods. 6) starostovi obce umožňuje pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva v prípade, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do desať dní od schválenia tohto uznesenia obecným zastupiteľstvom.


Obecné zastupiteľstvo:

1. Meno, Priezvisko, Titul: Martin Ledník Ing., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Ukončené vzdelanie: Vysokoškolské

2. Meno, Priezvisko, Titul: Stanislav Valko

Ukončené vzdelanie: Základná škola

3. Meno, Priezvisko, Titul: Oľga Čerňanská, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Ukončené vzdelanie:

4. Meno, Priezvisko, Titul: Vratko Piruš Ing., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Ukončené vzdelanie: Vysokoškolské

5. Meno, Priezvisko, Titul: Stanislav Šimuna, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Ukončené vzdelanie: Stredoškolské s maturitou

6. Meno, Priezvisko, Titul: Zoltán Bohuš Ing., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Ukončené vzdelanie: Vysokoškolské

7. Meno, Priezvisko, Titul: Anton Gecler

Ukončené vzdelanie: Stredoškolské s maturitou

 

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

· určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním

· schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci so štátneho rozpočtu

· schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce

· rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov

· určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky

· vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov

· uznášať sa na nariadeniach

· určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra

· zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku

· schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu

· zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce

· zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce

· udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny

· ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce

 

 

 

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce. Okrem kontrolnej činnosti vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve, vybavuje a vedie evidenciu petícií, sťažností a podnetov občanov v zmysle zásad o vybavovaní petícií a sťažností.

Kontrolór:

Meno, Priezvisko, Titul: Zuzana Zajičková, Ing., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Ukončené vzdelanie: Vysoká škola

 

Hlavný kontrolór:


 


 

Reklama

slovaklines.png
 

Vyhľadaj

© 2017 PERNEK
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.