Hlavné menu

Kto je tu ??

Inštitúcie v obci - ŠKOLA

Základná škola pre 1. – 4. ročník s materskou školou Pernek

je zariadenie s právnou subjektivitou.

Tvoria ju 4 organizačné jednotky :

1. Základná škola pre 1. – 4. ročník (ZŠ)

2. Školský klub detí (ŠKD)

3. Materská škola (MŠ)

4. Školská jedáleň (ŠJ)

Zariadenie má 9 zamestnancov :

Hricová Silvia, Mgr., riaditeľka školy

Išpoldová Tatiana, Mgr., učiteľka ZŠ

Barbora Jungová, Mgr. vychovávateľka ŠKD, vedúca ŠJ

Naď Milan, Mgr., vdp., vyuč. Náboženskú výchovu

Petríková Marcela, Mgr., zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

Pirušová Marcela, Mgr., učiteľka MŠ

Szabóová Janette, kuchárka ŠJ

Kopáčová Lenka, upratovačka a školníčka

Žáčková Anna, ekonómka

Základná škola je situovaná na 1. poschodí budovy školy. Je malotriedna, s ročníkmi 1. až 4. Vyučuje sa vo dvoch triedach so spojenými ročníkmi. Počet žiakov  v tomto školskom roku je 27. Školský klub má jedno oddelenie s kapacitou 22 žiakov. Nachádza sa v priestoroch základnej školy na 1. poschodí. Materská škola sídli v prízemí budovy. Je jednotriedna, s kapacitou 20 detí, vo veku spravidla od 3 do 7 rokov. Za jej prevádzku zodpovedá riaditeľke školy zástupkyňa pre MŠ. Zápis do ZŠ sa koná v mesiaci apríl / presný dátum bude aktuálne zverejnený/ a do materskej školy od 1.5. do 31.5. príslušného kalendárneho roku.

Více smajlíků ke stažení

Život školy :

Budova školy, ako aj celý areál, prešli v nedávnom období, v rokoch 2005 – 2006, rozsiahlou rekonštrukciou, čím sa vytvorili podmienky na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu. MŠ bola do týchto priestorov presťahovaná v septembri 2005 zo starého pôsobiska, dosluhujúceho objektu rodinného domu v obci. Krok sa ukázal ako ekonomickejšie riešenie, spojením do jednej budovy sa výrazne znížili prevádzkové náklady a zároveň sa touto prepojenosťou vytvorili lepšie podmienky na vzájomnú koordinovanú spoluprácu obidvoch inštitúcií. Počas troch rokov sa v zariadení vytvoril spoločný systém fungovania a tak žiaci aj deti z MŠ dostali možnosť častejšie sa stretávať a lepšie spoznávať pri vzájomnej interakcii v rámci rôznych organizovaných podujatí či už v triedach, alebo na spoločných akciách zastrešovaných riaditeľstvom školy. Od roku 2006 sme zaviedli tradíciu spoločného Fašiangového karnevalu, spoločných verejných vystúpení detí s kultúrnym programom na besiedkach ku Dňu matiek, na posedení pre dôchodcov, Vianočnej besiedke pre rodičov. Všetko sa koná od roku 2006 v priestoroch Kultúrneho domu v Perneku a je prístupné širokej verejnosti. Okrem tohto deti spoločne navštevujú divadelné predstavenia umelcov pozvaných do školy, spoločne slávia Deň sv. Valentína, obdarúvajú sa navzájom, spoločne súťažia na MDD v školskej záhrade, pričom sa učia ohľaduplnému správaniu a pomoci jeden druhému, starší mladšiemu. Škôlkari ľahšie prijímajú prechod do prvého ročníka, nakoľko prostredie školských tried, areálu je im dôverne známe a so školou sa oboznamujú aj prostredníctvom hier v ŠKD, cvičenia v školskej telocvični, kde je rozmanité športové náradie, vyhovujúce aj ich aktivitám.

V ZŠ aj MŠ sú počas roka organizované mnohé mimoškolské činnosti. Najmä žiaci školy majú možnosť počas roka absolvovať podľa záujmu plavecký výcvik alebo školu v prírode, ktoré organizujeme v spolupráci s okolitými základnými školami. Taktiež navštevujú výchovné koncerty, divadelné i filmové predstavenia v škole i mimo školy, pozývame sme si do školy i škôlky kúzelníka aj hudobníkov zo Slovenskej filharmónie, zapojili sme sa do environmentálnych projektov, sadili stromčeky v školskej záhrade a každý rok zbierame starý papier. Zažili i besedu s ozajstným policajtom a spisovateľkou. Každoročne sa uskutočňujú oslavy Dňa Zeme, Dňa jablka, pripomíname si Mesiac knihy, zapájame sa do recitačných súťaží.

V roku 2008 sme po dlhom čase v Perneku obnovili športovú súťaž medzi žiakmi malotriedok - Veselú olympiádu malotriednych škôl /VOM/, v roku 2009 sme sa tohto podujatia zúčastnili v Jablonovom a postupne aj v ďalších malotriednych školách v našom regióne, až sme sa v roku 2015 stali znovu usporiadateľmi VOM my. Boli sme aj úspešní, patrí nám 2. miesto v celkovom hodnotení škôl.

Deti vedieme aj k poznávaniu a ochrane prírody vychádzkami do okolia Perneka ale aj turistickými výletmi do okolitého mikroregiónu. Takto sme navštívili v r.2007 už priehradu Buková, Plavecký hrad, v roku 2008,2009 priehradu v Lozorne a ranč Abeland, niekoľkokrát v roku stále podnikáme vychádzky do malebnej prírody našich Malých Karpát. V rámci spolupráce so ZŠ Jablonové sme spoznali aj prírodu v týchto miestach.

 

Od roku 2006 naša škola nadviazala spoluprácu so Základnou umeleckou školou v Jablonovom, ktorá už celé roky úspešne pokračuje. V školskom roku 2015/2016 je u nás otvorený hudobný a výtvarný odbor, kde deti zmysluplne trávia svoj voľný čas, vytvárajú umelecké hodnoty. Naše žiačky navštevujú aj tanečný odbor tejto ZUŠ, ktorý je prevádzkovaný v Lozorne.

 

Popri priamej pedagogickej činnosti taktiež neustále zveľaďujeme interiér a exteriér školy, aby bol pre všetkých zúčastnených príjemný, účelný a atraktívny. Rekonštrukciu budovy, zatrávnenie dvora, zabudovanie preliezok v školskej záhrade zabezpečil obecný úrad, čím položil veľmi dôležitý základný vklad a na takto započatý proces bolo treba hneď nadviazať ďalšou modernizáciou.

V roku 2006 sme zaregistrovali ZR aby sme mohli získať 2% dane a z fin. prostriedkov takto získaných sme zakúpili multifunkčné zariadenie. V rámci získania peňazí z projektu Otvorená škola, oblasť športu v roku 2008 sa nám podarilo zakúpiť do našej takmer prázdnej telocvične telovýchovné náradie: trampolínu, fitlopty, lopty, posilňovaciu lavičku, ping-pongový stôl, švihadlá, megatvary.

V roku 2008 sa pokračovalo v úprave školského areálu vďaka fin. príspevku od Holcim Slovensko v rámci projektu Cena Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie vylepšovaním školskej záhrady. Zakúpili sme záhradný komplex: lavičky a stoly z masívu ako aj 120 stromčekov thuje, tieto sme za pomoci rodičov zasadili po obvode školskej záhrady a naše deti sa naučili o ne vzorne starať.

V roku 2009 sme vďaka finančným prostriedkom získaným z 2% dane a výťažku z 1.školského plesu položili protišmykovú podlahu do telocvične.V roku 2009 sa dobudovalo a zakrylo pieskovisko v školskej záhrade, nainštalovala sa vonkajšia školská tabuľa pre možnosť vyučovať v prírode.V materskej škole sa v roku 2007 zakúpili stoličky a 2 pracovné stoly, detský nábytok na tematické hry. V roku 2009 boli z príspevkov rodičov na prevádzku MŠ zakúpené moderné odľahčené lehátka pre všetky deti, čím sa podarilo nahradiť staré, mnohokrát reparované a nefunkčné. Do základnej školy bol zo štátnych príspevkov v roku 2009 zakúpený moderný školský nábytok – lavice a stoličky v súlade s novými trendmi.

V rámci národných projektov vzdelávania učiteľov, do ktorých sa naši pedagógovia dobrovoľne zapojili, týmto získali zdarma pre školu :

- do MŠ : LCD televízor, počítač s príslušenstvom, digitálny fotoaparát, multifunkčné zariadenie

- do ZŠ : 2 notebooky, 1 dataprojektor do učebne informatiky

V úsilí budovať a zlepšovať prostredie nášho zariadenia sme nepoľavili ani v nasledujúcich rokoch.

V rokoch 2010-2014 sme modernizovali učebňu informatiky, navýšili počet počítačov z 5 na 12, zakúpili nový nábytok : stoly aj stoličky k PC, Vďaka čomu môžeme úspešne realizovať so žiakmi informatickú výchovu, ktorá sa stala súčasťou každodenného vyučovania. Taktiež sme zakúpili novú kopírku pre potreby ZŠ z mimorozpočtových zdrojov, akými sú dar 2% dane, zbery papiera, školské plesy.

Do materskej školy sme v roku 2015 zásluhou pani zástupkyne pre MŠ Mgr. Marcely Petríkovej, vďaka úspechu jej projektu pre CRH Rohožník, získali interaktívnu tabuľu a taktiež s jej pomocou a pomocou zamestnanca spoločnosti Volkswagen, pána Branislava Petríka cez zamestnanecký projekt nadácie Volkswagen sa nám podarilo v roku 2015 vybudovať dopravné ihrisko v areáli školy, na ktoré nám prispel i zriaďovateľ školy - obec Pernek. Veríme, že dobrá spolupráca s obcou a rodičmi našich detí bude i do budúcnosti plodná.

Ochotu pomáhať nám rodičia prejavili v rámci rekonštrukcie preliezačiek v školskej záhrade na jeseň v roku 2015, kedy sa nezištne mnohí zapojili a pomohli nám ich znovu sfunkčniť, ako ja zvýšiť ich bezpečnosť, osadením odpruženého dopadového povrchu pod nimi. Tento areál nie je z hygienických ako aj bezpečnostných dôvodov prístupný verejnosti, je určený výlučne pre deti a žiakov nášho zariadenia.

Získanou technikou, moderným nábytkom a modernými učebnými pomôckami, tiež budovaním školského areálu sa výrazne zvyšuje hodnota celého zariadenie, modernizuje sa v duchu aktuálnych trendov. Tieto faktory ako aj kvalitná a premyslená pedagogická činnosť umožňujú splniť požiadavky kladené na modernú školu rodinného typu, akou by sme chceli byť.

 

 

 

Reklama

slovaklines.png
 

Vyhľadaj

© 2017 PERNEK
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.