Left Flag
Right Flag

Hasiči


Dobrovoľný Hasičský Zbor Pernek
 

Pernek 111
900 53 Pernek
 
Predseda:         Anton Gecler
Telefón:            +421 915 613 479   
E-mail:               dhzopernek@gmail.com
IČO                    00177474 0205

Podľa dostupných informácií a materiálov, bola prvá organizácia Dobrovoľnej hasičskej organizácie založená v roku 1893. Presný dátum sa žiaľ nepodarilo zistiť, nakoľko sa nezachovali žiadne materiály zo začiatku hasičstva v našej obci. Jediná informácia, ktorá objasňuje vznik Dobrovoľnej hasičskej organizácie, je zmienka o zakúpení striekacieho stroja, ktoré odsúhlasilo obecné zastupiteľstvo v Perneku vo februári 1890. Striekací stroj bol zakúpený už 22. februára 1890. Obecné zastupiteľstvo sa tak zrejme rozhodlo z dôvodu častých požiarov, keďže v minulosti bola väčšina striech slamená, alebo šindľová a o iskri z komínov nebola núdza.
hasici1
Historická fotografia 7. júna 1928
 
V dnešnej dobe síce nemáme slamené strechy, otvorené ohniská, ale pre zmenu máme chybnú elektroinštaláciu, neodborné zaobchádzanie s pyrotechnikou, nedodržanie zákazov vypaľovania, zakladanie ohňov na nebezpečných miestach a podobne. Veľkou výhodou je fakt, že naši hasiči sú priamo v obci a v prípade potreby dokážu zasiahnuť prakticky ihneď a tým zabrániť väčším škodám do príchodu pohotovostnej jednotky Hasičského zboru z 14 km vzdialených Malaciek. Preto je Dobrovoľná hasičská organizácia stále potrebná a to nielen pri požiaroch, no i pri živelných pohromách.
Z dejín hasičskej organizácie možno spomenúť aspoň tých čo pracovali vo funkciách veliteľov, predsedov a hlavných strojníkov : Vo funkcii veliteľa pracoval :
Havír Raymund    
Čulen Štefan   do r. 1954
Valentovič Florián od r. 1954 do r. 1982 
Polák Ferdinand st. od r. 1982 do r. 1986
Žilavý Štefan od r. 1986 do r. 1998
Hackl Jozef od r. 1999 až doteraz

 
Vo funkcii predsedu pracoval :
 
Havír Ján od r. 1975  
Petrík Martin    
Valla Miroslav od r. 1983 do r. 1985
Žiška Miroslav od r. 1986 do r. 2000
Gecler Anton od r. 2000 až doteraz


Vo funkcii hlavného strojníka pracoval :
 
Matušových Štefan od r. 1959 do r. 1973
Gecler Ján od r. 1973 až doteraz
 
Vďaka, ale patrí všetkým tým ktorí stáli pri zrode hasičstva v naše obci, jeho činnosti v minulosti, ako i tým, čo dodnes pracujú aktívne v tejto organizácii.
Z novodobej histórie hasičského zboru stojí za zmienku čiastočná prestavba hasičskej zbrojnice v roku 1991, ktorou bola vytvorená garáž pre cisternovú striekačku.
V roku 1996 hasiči za budovou hasičskej zbrojnice dali postaviť sochu svätého Floriána, patróna hasičov. Socha bola slávnostne posvätená 4.5. v tom istom roku. Každý rok sa koná v miestnom kostole na sviatok sv. Floriána svätá omša.
Každoročne sa naši občania stretávajú pri stavaní mája, pri ktorom veľmi aktívne pomáhajú práve hasiči.
Už roky naši hasiči zabezpečujú stavbu vatry, ktorá sa začiatkom mája zapaľuje na počesť ukončenia 2. svetovej vojny. Vatra tradične bývala postavená na Nižnej skalke, v prípade dobrej viditeľnosti bol oheň vidieť až v Rakúsku. Na dlhých desať rokov sa oslavy presunuli na miestne futbalové ihrisko. V roku 2016 sa vatra opäť vrátila na Nižnú skalku, akcia zaznamenala rekordnú účasť návštevníkov.
 
V roku 2003 si pripomenuli 110 výročie založenia Dobrovoľnej hasičskej organizácie. Oslavy začali svätou omšou pred sochou svätého Floriána, po ktorej udelili rôzne ocenenia svojim členom. Za značného trúbenia hasičských áut sa presunuli po dedine na miestne futbalové ihrisko, kde sa konali prehliadky ich zručností a v neposlednom rade, ochutnávka guláša a dobrá zábava pri živej hudbe. Na oslavách sa zúčastnili aj hasičské zbory z okolitých dedín.
hasici2
Slávnostná sv. omša pri príležitosti 110. výročia
 
V súčasnosti hasiči plnia v obci viacero reprezentatívnych funkcií. Na poli cirkevnom napríklad stoja čestnú stráž pri Božom hrobe, zúčastňujú sa sprievodu Božieho tela. Pri príležitosti ukončenia druhej svetovej vojny vzdávajú úctu padlým spoluobčanom položením kytice pri pomníku padlých. Pravidelne usporadúvajú ukážky svojej činnosti našim školákom. Ochotne pomôžu aj pri niektorých obecných akciách, nemôžeme zabudnúť na ich aktívnu účasť pri oprave strechy kultúrneho domu.  V roku 2016 sa rozlúčili so svojim dlhoročným členom kňazom Antonom Srholcom, účtu zosnulému preukázali aj státím čestnej stráže pri jeho rakve pri pohrebných obradoch v Skalici. 
hasici3
Členovia DHZ Pernek a čestní hostia pri príležitosti 120 výročia založenia hasičstva v Perneku
13.7.2013
 
Od roku 2013  sú perneckí hasiči  súčasťou projektu „Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek“  čo znamená, že sú v prípade potreby povolaní zasahovať aj mimo katastrálneho územia  našej obce.

hasici4
Požiar lesa pri Malackách 28.6.2014
 
 
V rámci projektu „Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek“ 20.8.2015 bolo perneckým hasičom pridelené nové hasičské vozidlo rýchleho zásahu Iveco CAS 15. Vozidlo bolo slávnostne odovzdané za účasti ministra JUDr. Roberta Kaliňáka. Minister vnútra vo svojom príhovore potvrdil zásluhy perneckých hasičov pri okolitých lesných požiaroch.
hasici5
Odovzdávanie vozidla 20.8.2015
 
 
Každoročne sa hasiči zúčastňujú na okresných previerkach pripravenosti hasičských družstiev, taktických cvičeniach a v posledných rokoch aj na pohárových súťažiach, kde reprezentujú našu obec. 

hasici6
3. miesto DHZ Pernek na okresnej súťaži v Studienke 4.6.2016
 
 

Zásahy a aktivity v posledných rokoch :

1992 účasť na likvidácii požiaru lesa od Lozorna po Malacky
1994     zakúpenie cisternového vozidla CAS – 25
1996      zakúpenie a inštalovanie sochy sv. Floriána – realizované zo zbierky občanov
1997      zásah pri povodni v obci
1998      zásah pri likvidácii požiaru vo vojenskom výcvikovom priestore Záhorie v časti zvanej Sahara
1999      zásah pri povodni v obci a taktiež v obci Jablonové
2000      zásah pri lesnom požiari na Jazere, pomoc pri veľkom požiari na letisku, pomoc pri hasení požiaruv Borinke
2001      hasenie požiaru slamového stohu na miestnych lúkach
2002     likvidácia požiaru rodinného domu na hornom konci dediny, pomoc pri likvidácií dopravnej nehody s ekologickou haváriou nad Pernekom smerom na  Babu
2003      zásah pri požiari stodoly
2004     likvidácia požiaru vo farskej záhrade
2005      požiar suchej trávy v časti obce Pangorty, požiar unimobunky na Vinohrádkach
2006     likvidácia požiaru v časti obce Slamka
2007      účasť na likvidácii požiaru lúky v časti Brezí
2009      uhasenie požiaru suchého porastu v lokalite Široké stránky
2011     likvidácia požiaru posedu na Hrabníku
2012      likvidácia požiaru na dolnom konci obce, ktorý vznikol nedovoleným vypaľovaním trávy
2013      uhasenie požiaru stodoly v obci, likvidácia požiaru lúky Vrchné Hriboviny, likvidácia  požiaru slamy pod obcou,  účasť  na likvidácii požiaru lesa v katastri obce Závod
2014      účasť na likvidácii požiaru borovicového lesa pri Malackách, účasť na likvidácii lesného požiaru pod vrchom Vysoká, odčerpávanie vody z pivníc po výdatných dažďoch
2015 likvidácia požiaru balíkového sena na Hribovinách, uhasenie požiaru obilia pod obcou v časti Brezí, účasť na likvidácii požiaru borovicového lesa medzi Malackami a Pernekom, účasť na likvidácii požiaru borovicového lesa v katastri obce Rohožník a Studienka, zabezpečenie plnenia hasičských vozidiel   vodou pri požiari lesa pod letiskom
2016     účasť na taktickom cvičení na drevosklade v Rohožníku, účasť na previerkovom cvičení na Vývrate
2017 účasť na likvidácii požiaru borovicového lesa pri obci Láb, účasť na likvidácii požiaru borovicového lesa pri obci Jablonové,  technický zásah na potoku v obci, odstraňovanie popadaných stromov na ceste medzi Pernekom a Kuchyňou
 
2018 spolupráca s HaZZ pri likvidácii požiaru domu v obci, účasť na taktickom cvičení v Rohožníku, účasť na taktickom cvičení pri obci Láb, likvidácia požiaru trávnatého porastu medzi Pernekom a Jablonovým, likvidácia požiaru v chatovej oblasti v Podbabskej doline, zakúpenie súťažnej striekačky
2019 účasť na likvidácii požiaru skládky v Zohore, likvidácia požiaru trávnatého porastu v obci, spolupráca s HaZZ pri likvidácii požiaru rodinného domu v obci, likvidácia požiaru drevárne v obci, zabránenie vybreženiu sa potoka v obci, odčerpávanie vody po prívalových dažďoch v obci Plavecký Štvrtok a Láb
 
2020 odstránenie pobodaných stromov a sprejazdnenie cesty na Pezinskú Babu, účasť na likvidácii lesného požiaru pod Čmelkom, účasť na likvidácii požiaru borovicového lesa pod letiskom, zabránenie vybreženiu potoka v obci pomocou vrecovania,  taktické cvičenie dvoch jednotiek DHZ Pernek v Podbaskej doline,  likvidácia požiaru povaly domu v obci
 
 
 
 
Autor: Zuzana Zajičková
                                                                                              Miroslav Bokes

 
Zdroj:
Hasičská kronika