Left Flag
Right Flag

Voľby do Európskeho parlamentu- adresa žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu


Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname
voličov je zapísaný vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz.
Hlasovací preukaz opávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek
volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
osobne, v listinnej forme alebo elektronicky , prostredníctvom splnomocnenej osoby.
Osobne môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr posledný
pracovný deň predo dňom konania volieb do EP v úradných hodinách obce.
V listinnej forme
tak, aby jeho žiadosť bola doručená obci najneskôr 15  pracovných dní 
pred dńom konania volieb .
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi  a korešpondenčnú
adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
V elektronickej forme môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr
15 pracovných dní pred dňom konania volieb.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
a korešpondenčnú adresu na doručenie.
Prostredníctvom splnomocnenej osoby môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho
preukazu najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách
obce.

           Adresa : evidencia@pernek.sk
                          dana.micekova@pernek.sk