Left Flag
Right Flag

Základné informácie


Základné informácie o obci________________________________________________________

Z administratívno-správnej perspektívy je Pernek súčasťou Bratislavského kraja a jeho severného okresu Malacky. Rozprestiera sa na rozhraní rovinného územia južnej časti Záhorskej nížiny a podhoria Malých Karpát. Svojou strategickou polohou tvorí križovatku ciest medzi významnými mestami a obcami regiónu ako sú Malacky, Rohožník, Pezinok, Bratislava. Spojenie Pernek – Pezinská Baba - Pezinok tvorí jeden z mála cestných prechodov cez pohorie Malých Karpát. Pernek susedí s katastrami obcí Jabloňové, Vojenský obvod Záhorie, Kuchyňa a Pezinok.  Blízkosť Bratislavy (len 40 km) a zachovaná krása prírodnej diverzity, Pernek priam predurčuje ako rekreačné zázemie hlavného mesta. V cestovnom ruchu a turizme sú obec Pernek a jej kataster zaradené do rozvojových skupín:
 • Pobytu na horách
 • Rekreačného turizmu a športu
 • Poznávacieho turizmu s ľudovou architektúrou 


Dominanty a zaujímavosti
________________________________________________________   

 • Baba (lyžiarske stredisko, športovo rekreačné aktivity)                            
 • Podbabská dolina (rekreačná lokalita)                           
 • Malé Karpaty
 • Pernecký potok
 • Letisko 
 
Pernek síce nemá priamy styk so štátnou hranicou, ale najbližší hraničný priechod do Rakúska (Angern) je vzdialený iba približne 30 km, do Maďarska (prechod Rajka) približne 55 km.
 

Členstvo v združeniach
________________________________________________________

V súčasnosti je obec členom Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia miest a obcí Záhorie, Občianskeho združenia Podhoran.
  Logo združenia miest
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS): 1Organizácia obcí a miest sa stala súčasťou verejného života prakticky ihneď po zásadných spoločensko-politických zmenách v novembri 1989. Zakrátko sa v Prahe, hlavnom meste federálneho Česko-Slovenska, zišiel ustanovujúci zjazd Zväzu miest a obcí ČSFR. Na ustanovujúcom zjazde sa zúčastnili českí aj slovenskí delegáti, už v tom čase však pracoval aj prípravný výbor Združenia miest a obcí SSR. V marci 1990, bola jeho činnosť zavŕšená založením samostatnej organizácie – Združenia miest a obcí na Slovensku, ktorého názov sa neskôr zmenil na súčasný - Združenie miest  obcí Slovenska. Združenie miest a obcí Slovenska založili na ustanovujúcej konferencii v Žiline 21. marca 1990 zástupcovia 176 miest a obcí. Zastupovali 2 416 754 obyvateľov Slovenska. 
Združenie miest a obcí Slovenska - je záujmové združenie právnických osôb, ktoré združuje vyše 96 % všetkých miest a obcí v Slovenskej republike.   Združenie miest a obcí Záhorskej oblasti je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením. Hlavným cieľom združenia je:
 1. obhajovať spoločné záujmy a práva členských miest a obcí pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou SR a zákonmi Slovenskej republiky a na základe princípov trvalo udržateľného rozvoja a sociálnej kohézie,
 2. predkladať vecne príslušným ústredným orgánom návrhy na riešenie problémov miestnej  územnej samosprávy,
 3. zjednocovať postup členských miest a obcí pri vykonávaní im zverených úloh.
 
Logo Záhorie 
Združenie miest a obcí Záhorie (ZMOZ): 2Združenie bolo založené na konferencii miest a obcí Záhoria v Malackách 24. mája 1990 ako jedno z regionálnych združení Združenia miest a obcí Slovenska. Je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým združením. Pod hlavičkou ZMO Záhorie ( od 6.1.2013 pôvodne ZOZO) úzko spolupracuje 76 členských obcí a miest. Administratívne je územie Záhoria rozdelené do troch okresov – Malacky, Senica a Skalica. V 76 členských obciach a mestách Záhoria žije približne 171 000 obyvateľov. Sídlom ZOZO je Skalica.
 
Hlavným cieľom združenia je v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou a príslušnými zákonmi Slovenskej republiky pozitívne a aktívne:
 • a/ pôsobiť ako regionálne združenie ZMOS-u/syscom/
 • b/ obhajovať záujmy i potreby miest a obcí regiónu Záhorie
 • c/ ovplyvňovať rozvoj i výkon samosprávnych funkcií
 • d/ reprezentovať mestá a obce regiónu Záhorie vo vzťahu k euroregiónom, zahraničným inštitúciám a euroinštitúciám, štátnej správe, združeniam samosprávnych krajov a združeniam miest a obcí, iným právnickým a fyzickým osobám ako i ostatnej verejnostie/ garantovať objektívne hodnotenie projektov fondov Európskej únie a to všetko pri rešpektovaní autonómneho postavenia miest a obcí regiónu Záhorie.
 
Logo Podhoran
Občianske združenie Podhoran:
3Začiatkom roku 2006, keď sa verejnosť dozvedela o možnostiach získania finančných prostriedkov formou partnerstiev,  začalo sa vytvárať partnerstvo verejného a súkromného sektora aj na území obcí susediacich na pokraji okresu Senica a Malacky, ktoré predtým boli všetky zatriedené na území bývalého okresu Senica. Zjednotilo sa 14 obcí a na podnet a propagáciu starostov týchto obcí sa zapojili ďalší  - podnikatelia a neziskové organizácie pôsobiace na tomto území. Zakladajúcimi obcami O.Z. PODHORAN sú obce Cerová, Jablonica, Osuské, Hradište, Prietrž, Prievaly, Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica, Rohožník, Kuchyňa, Jabloňové a Pernek.
 
 
                                                                                                                      Autor: Zuzana Zajičková
 
 
 
 
 
Zdroj:
1 [online] URL: <  http://www.zmos.sk
2 [online] URL: <  http://zmo-zahorie.sk> 
3 [online] URL: <http://www.podhoran.sk>