Left Flag
Right Flag

Verejné obstarávanie


Výzva na predkladanie cenových ponúk pri predaji hnuteľnej veci vo vlastníctve obce Pernek na základe obchodnej verejnej súťaže1 (Zámer o predaji hnuteľnej veci vo vlastníctve obce Pernek) schválená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 54 / 2021 zo dňa 12.07.2021  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výzvu nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.  Obec výzvu vyvesí na úradnej tabuli a zverejní na svojej internetovej stránke najmenej na 15 dní pred schvaľovaním predaja hnuteľnej veci obecným zastupiteľstvom a určí na predkladanie cenových ponúk lehotu najmenej 10 dní. Obec Pernek vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, ktorej predmetom je predaj hnuteľnej veci vo vlastníctve obce Pernek: 1.1 Identifikácia hnuteľnej veci: Traktor kolesový ZETOR 5611, rok výroby 1969, výrobné číslo rámu 15514, prasknuté čelné sklo, neplatná STK, EK, dočasne odhlásený z evidencie vozidiel. Obhliadku predmetu súťaže je možné vykonať v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 hod. po predchádzajúcej dohode na tel. čísle 0917 677 010 

Súbory na stiahnutie