Left Flag
Right Flag

Verejné obstarávanie


VÝZVA

na predloženie ponuky na uskutočnenie prác
Revitalizácia verejnej infraštruktúry v obci Pernek

podľa 117 / zákazka s nízkou hodnotou / zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Pernek, 900 53 Pernek č. 48, IČO: 00 305 014 , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO / zákazka s nízkou hodnotou / na predmet zákazky: Revitalizácia verejnej infraštruktúry v obci Pernek. 

Súbory na stiahnutie